Choroba psychiczna małżonka – rozwód czy unieważnienie małżeństwa?

W dzisiejszych czasach coraz więcej osób cierpi na choroby psychiczne. Problem tylko z pozoru może wydawać się błahy. Z danych statystycznych prezentowanych przez Główny Urząd Statystyczny dotyczących zdrowia psychicznego Polaków w oparciu o dane z lat 2015 i 2016 wynika, że o 8 tys. przybyło w 2015 roku osób chorych na zaburzenia nerwicowe oraz o […]

Alimenty w przypadku upadłości konsumenckiej

W obliczu coraz większej ilości ogłaszanych upadłości konsumenckich, pojawia się problem wpływu upadłości na zapłatę świadczeń alimentacyjnych. Niejednokrotnie bowiem dłużnik, wobec którego ogłaszana jest upadłość, jest zobowiązany do zapłaty alimentów na rzecz swoich dzieci. Kto wówczas płaci alimenty? Zgodnie z art. 343 ust. 2 prawa upadłościowego… Zobowiązania alimentacyjne ciążące na upadłym, przypadające za czas po […]

Jak uzyskać odpis wyroku w sprawie rozwodowej?

Po zakończeniu sprawy o rozwód Sąd wydaje wyrok. Jeśli jest to wyrok w Twojej sprawie to oczywiście możesz być obecny na jego ogłoszeniu. Samo wysłuchanie treści wyroku dla rozwodzących się małżonków ma charakter wyłącznie informacyjny a na sali sądowej nikt nie wyda Tobie żadnego dokumentu potwierdzającego rozwód. Fakt rozwodu będzie odnotowany w aktach stanu cywilnego. […]

Czy można uzyskać zadośćuczynienie za zdradę małżonka ?

W kancelarii adwokackiej często spotykam się z pytaniami dotyczącymi możliwości dochodzenia zadośćuczynienia od małżonka winnego rozkładu pożycia w ramach ochrony dóbr osobistych. Żal i rozgoryczenie po zdradzie powodują chęć „odwetu” w postaci uzyskania rekompensaty pieniężnej za zranione uczucia małżonka. Jeszcze do niedawna można było spotkać orzeczenia, w których sądy zasądzały zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych […]

Małżonek akcjonariuszem

Powszechne jest nabywanie akcji przez osoby pozostające w związku małżeńskim. Co prawda jako nabywca zawsze widnieje ten, kto akcje kupuje, jednakże nie zawsze oznacza to, że tylko on będzie ich właścicielem. O uzyskaniu statusu akcjonariusza spółki powinna decydować treść dokumentu objęcia akcji lub innej czynności prawnej, skutkującej ich nabyciem (umowa sprzedaży lub darowizny). Kluczowe znaczenie […]

Sądowa rozdzielność majątkowa z datą wsteczną a intercyza zawarta u notariusza

O ustanowieniu rozdzielności majątkowej z datą wsteczną pisałam już kiedyś w artykule, pt.: Rozdzielność majątkowa z datą wsteczną. Zagadnienie to budzi nadal wątpliwości szczególnie w sytuacji, gdy małżonkowie w trakcie postępowania o zniesienie wspólności majątkowej z datą wsteczną lub też przed jego wszczęciem decydują się, najczęściej pod wpływem emocji, na zawarcie umowy wprowadzającej rozdzielność majątkową u […]

Rozdzielność majątkowa a ogłoszenie upadłości małżonka

Ogłoszenie upadłości małżonka może spowodować, że wprowadzona w małżeństwie rozdzielność majątkowa nie pozwoli ochronić majątku, który do niedawna był majątkiem wspólnym a obecnie stanowi własność małżonka, który nie jest upadłym. Może zdarzyć się bowiem, że rozdzielność majątkowa będzie traktowana przez syndyka tak jakby jej nie było, czyli będzie bezskuteczna wobec masy upadłości. To częsty problem […]

Zakup nieruchomości na rzecz dziecka – niezbędna zgoda sądu rodzinnego

Zdarza się, że rodzice chcąc zabezpieczyć przyszłość dziecka próbują doprowadzić do sytuacji, w której stanie się ono właścicielem nieruchomości. Nie zawsze jednak mogą takiej czynności dokonać bez zgody sądu opiekuńczego. Kiedy wobec tego taka zgoda jest niezbędna? Rodzice, jako przedstawiciele ustawowi małoletniego dziecka zarządzają jego majątkiem i powinni podejmować czynności zmierzające do zachowania majątku dziecka […]

Upadłość małżonka- przedsiębiorcy

Ogłoszenie upadłości małżonka, który prowadził działalność gospodarczą niesie daleko idące konsekwencje w sferze małżeńskich stosunków majątkowych w sytuacji, gdy w małżeństwie obowiązywała wspólność majątkowa. Z chwilą ogłoszenia upadłości powstaje między małżonkami rozdzielność majątkowa, a cały majątek wspólny, którego podział nie jest dopuszczalny, wchodzi do masy upadłości. Małżonek upadłego może jedynie zgłosić w postępowaniu upadłościowym wierzytelność […]

Dziecko udziałowcem w spółce z o.o.

O problemach finansowych małżonków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej pisałam już niejednokrotnie. W trudnych sytuacjach przedsiębiorcy szukają rozwiązań umożliwiających im prowadzenie działalności gospodarczej, której przynajmniej formalnie, właścicielem będzie osoba trzecia. Takim rozwiązaniem może być założenie spółki z o.o., w której jedynym wspólnikiem będzie Twoje dziecko. Może i Ty już o tym myślałeś ? Oczywiście nie […]

Kiedy od pozwu w sprawie alimentacyjnej pobierana jest opłata sądowa?

Pieniądze są często czynnikiem, który powoduje, że wstrzymujemy się z wniesieniem pozwu do sądu. Każdy pozew podlega bowiem opłacie sądowej i najczęściej wynosi ona 5% wartości przedmiotu sporu– czyli 5% żądanej kwoty. Opłatę zaokrągla się do pełnych złotych w górę. W przypadku spraw o alimenty wartość przedmiotu sporu stanowi kwota alimentów pomnożona przez dwanaście miesięcy. […]

Paragony dowodem w sprawie o alimenty?

Po długiej przerwie postanowiłam wrócić do pisania bloga. Zacznę od tematu bardzo praktycznego, który przewija się w każdej sprawie o alimenty lub o rozwód przy założeniu, że: Małżonkowie mają wspólne małoletnie dzieci. Podstawowe pytanie, które pojawia się w tego typu sprawach brzmi: w jaki sposób mam wykazać wydatki na siebie i dziecko? Czy mam zbierać […]