NOWE PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE I UPADŁOŚCIOWE

Rada Ministrów 9 września 2014 roku przyjęła projekt ustawy Prawo restrukturyzacyjne, który wprowadza nową procedurę restrukturyzacyjną, realizując tzw. „politykę nowej szansy” oraz zakłada wprowadzenie zmian w ustawie Prawo upadłościowe i naprawcze. Głównym założeniem projektu jest zachowanie istnienia przedsiębiorstwa, przy jednoczesnej ochronie praw wierzycieli. Nowe przepisy przewidują wprowadzenie czterech rodzajów postępowań restrukturyzacyjnych: postępowanie o zatwierdzenie układu, […]

OFERTA PRACY

BĘTKOWSKA RAJCZYK ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI SP. J. 15Z SIEDZIBĄ W POZNANIU Poszukuje kandydatów na następujące stanowisko: Aplikant adwokacki/radcowski Miejsce pracy: WojkowiceRegion: śląskie Opis stanowiska: Kancelaria poszukuje aplikanta adwokackiego/radcowskiego I, II lub III roku. Wymagania: umiejętność pracy bezpośrednio z klientem; umiejętność pracy samodzielnej oraz zespołowej pod presją czasu; sumienność, dokładność, dyspozycyjność oraz dobra organizacja pracy; […]

SZKOLENIE Z TEMATYKI E-COMMERCE

BĘTKOWSKA RAJCZYK ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI SP. J. zaprasza na wykład/szkolenie poświęcony aspektom prawnymdotyczącym tematyki e-commerce „JAK SPRZEDAWAĆ W INTERNECIE ZGODNIE Z PRAWEM I NIE ZWARIOWAĆ” TERMIN: 17 czerwiec 2015 rok, MIEJSCE: Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa,Ośrodek Doradczo – Szkoleniowy WDGR,sala szkoleniowa nr 4,ul. Matejki 50, Poznań Kancelaria Bętkowska Rajczyk Adwokaci i Radcowie Prawni sp. […]

BANKOWY TYTUŁ EGZEKUCYJNY NIEZGODNY Z PRAWEM

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 kwietnia 2015, P45/12 W dniu 14 kwietnia 2015 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał połączone pytania prawne Sądu Rejonowego w Koninie dotyczące zgodności przepisów art. 96, art. 97, art. 98 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku – Prawo bankowe (PB) z art. 2, art. 9, art. 32, art. 45, art. 91, […]

PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

W dniu 9 października 2014 roku do Sejmu wpłynął projekt ustawy Prawo restrukturyzacyjne tworzony przy współpracy Ministerstwa Sprawiedliwości i Ministra Gospodarki. 8 kwietnia 2015 roku w Sejmie odbyło się 2 czytanie projektu ustawy. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2015 roku. Głównym celem ustawy jest ratowanie firm prze upadkiem, zmniejszenie szarej strefy oraz […]

NOWELIZACJA USTAWY O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Z dniem 1 stycznia 2015 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych, która dotyczy Administratorów Bezpieczeństwa Informacji (ABI) w firmach. Na wstępie należy jednak zaznaczyć, że nie każde przedsiębiorstwo/spółka musi zatrudnić ABI. Ustawa przewiduje jedynie taką możliwość. Jeżeli „firma” zadecyduje o powołaniu ABI, należy pamiętać, że kandydat musi spełniać ustawowo wskazane przesłanki. […]

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Instytucja mająca na celu redukcję lub umorzenie w całości zobowiązań osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej, w przypadku zaistnienia niezawinionej niewypłacalności. Instytucja regulowana przez ustawę Prawo upadłościowe i naprawcze. 1. Niewypłacalność osoby fizycznej (konsumenta). Niewypłacalność dłużnika jest podstawową przesłanką ogłoszenia jego upadłości. Definicja niewypłacalności została zakreślona przez ustawodawcę w art. 11 ust. 1 Prawo upadłościowe […]

ZMIANY W PRAWIE ANTYMONOPOLOWYM

Z dniem 18 stycznia 2015 roku weszła w życie znowelizowana ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Celem wprowadzonych zmian jest skuteczniejsze zwalczanie praktyk ograniczających konkurencję, a także efektywniejsze prowadzenie postępowań dotyczących kontroli koncentracji. Znowelizowaną ustawą zostało wprowadzone dwuetapowe postępowanie dotyczące kontroli koncentracji. W pierwszym etapie rozpatrywane są sprawy niebudzące wątpliwości i niewymagające pogłębionej analizy rynku. […]

PRAWO CYWILNE

Czy prawa majątkowe nabyte przez jednego małżonka po rozwiązaniu i likwidacji spółki cywilnej oraz ich surogaty można traktować jako składniki majątku wspólnego małżonków? Postanowieniem z dnia 16 stycznia 2013 roku Sąd Najwyższy rozpoznał sprawę dotyczącą dopuszczalności żądania przez małżonka rozliczenia wartości usług świadczonych przez drugiego małżonka na rzecz spółki cywilnej przy podziale majątku wspólnego i […]

ZBYCIE AKCJI NA OKAZICIELA

Zgodnie z art. 337 §1 Kodeksu spółek handlowych akcje są zbywalne. Jednakże kwestia przeniesienie akcji na okaziciela nie jest regulowane przepisami Kodeksu spółek handlowych. W związku z tym odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu cywilnego, dotyczące papierów wartościowych (w szczególności przepisy art. 9217, art. 92111, art. 92112 oraz art. 92116 KC). Dla ważności przeniesienia akcji na […]

Prawo rodzinne

Czy orzeczenie tymczasowe sądu państwa obcego wydane przed ewentualnym orzeczeniem rozwodu może skutkować powstaniem rozdzielności majątkowej małżeńskiej? Wyrokiem z dnia 28 maja 2014 roku o sygnaturze I CSK 330/13 Sąd Najwyższy orzekł, iż przewidziana w art. 54 § 1 KRO rozdzielność majątkowa małżeńska może wynikać z orzeczenia sądu państwa obcego, jeżeli odpowiada wydawanemu przez sąd […]

PRAWO SPADKOWE

Stwierdzenie nabycia spadku a przerwanie biegu przedawnienia roszczenia o zachowek Nie zawsze upływ pięcio letniego terminu od daty ogłoszenia testamentu lub od otwarcia spadku pozbawia uprawnionego możliwości uzyskania na drodze sądowej zachowku. Taki wniosek wynika z uchwały Sądu Najwyższego z dnia 10 października 2013 roku (sygn. akt III CZP 53/13). Sąd Najwyższy uznał, że złożenie […]