PRAWO HANDLOWE

Konstytutywny charakter wyroku stwierdzającego nieważność uchwały zgromadzenia spółki kapitałowej zasady zaskarżania uchwał zarządu, rady nadzorczej i komisji rewizyjnej. Konstytutywny charakter wyroku stwierdzającego nieważność uchwały zgromadzenia spółki kapitałowej – zasady zaskarżania uchwał zarządu, rady nadzorczej i komisji rewizyjnej. W dniu 18 września 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów podjął uchwałę o przełomowym znaczeniu dla […]

PRAWO RODZINNE

Zwlekanie z podziałem majątku może okazać się bardzo niekorzystne. O negatywnych konsekwencjach zwlekania z podziałem majątku wspólnego przekonał się małżonek, który w wyniku dokonania podziału majątku po blisko 10 latach od ustania małżeństwa musiał podzielić się ze swoją byłą żoną połową wartości przysługujących mu udziałów w spółce z o.o. Istotnym przy tym było to, że […]

PRAWO KARNE

Kilka uwag o możliwości wznowienie postępowania karnego na podstawie rozstrzygnięcia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka o naruszeniu Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. W dniu 26 czerwca 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów podjął uchwałę w przedmiocie wykładni art. 540 § 3 k.p.k. (sygn. akt I KZP 14/14). Wskazany przepis stanowi, iż […]

PRAWO CYWILNE

Możliwość zasiedzenia służebności przesyłu na gruncie stanowiącym własność gminy. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 10 lipca 2013 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt V CSK 320/12 uchylając zaskarżony wyrok i przekazując sprawę do ponownego rozpoznania Sądowi Apelacyjnemu odniósł się do kwestii dotyczących wynagrodzenia za korzystanie z nieruchomości od posiadacza urządzeń i napowietrznej linii […]

PRAWO CYWILNE

Konsekwencje uchylenia się od skutków oświadczenia woli z powodu błędu. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 24 kwietnia 2013 r. wydanym w sprawie IV CSK 600/12, przesądził o konsekwencjach uchylenia się od skutków prawnych oświadczenia w przedmiocie nabycia nieruchomości. Orzeczenie zapadło w oparciu o następujący stan faktyczny. Powodowa spółka kupiła od pozwanej w drodze przetargu […]

DAROWIZNA NA WYPADEK ŚMIERCI

W dniu 13 grudnia 2013 r. Sąd Najwyższy orzekając w składzie trzech sędziów podjął uchwałę, w której dopuścił zawarcie umowy darowizny na wypadek śmierci, jeżeli jej przedmiotem są konkretne rzeczy lub prawa, a umowa nie jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego (sygn. akt III CZP 79/13).