Klient Indywidualny /


cywilne

Podział majątku - czym jest?

Podział majątku wspólnego to nic innego jak podział majątku, który małżonkowie zgromadzili wspólnie w trakcie trwania małżeństwa, w którym nie istniała rozdzielność majątkowa. Oznacza to, że wszelkiego rodzaju dobra materialne w postaci: zarobków, oszczędności, nabytych ruchomości i nieruchomości oraz innych dochodów stają się własnością obojga małżonków. Do majątku wspólnego należą też środki zgromadzone w funduszach emerytalnych, dochody z majątku wspólnego oraz z majątków osobistych obojga – w tym np. z czynszu za wynajem mieszkania będącego osobistą własnością męża lub żony. Reasumując, na majątek wspólny składa się wszystko to, co nie wchodzi w skład majątku osobistego.

Majątek osobisty obejmuje wszelkie dobra zakupione przed zawarciem małżeństwa, otrzymane w wyniku dziedziczenia lub darowizny, odszkodowania za utratę zdrowia lub z tytułu zadośćuczynienia za wyrządzoną krzywdę. Wyjątek stanowi renta z powodu utraty zdolności do pracy, prawa autorskie i pokrewne, dobra uzyskane jako nagroda za osobiste osiągnięcia, przedmioty nabyte w zamian za składniki majątku osobistego oraz przedmioty użytku osobistego.

Podział majątku może nastąpić po prawomocnym zakończeniu sprawy o rozwód, separację lub po zawarciu umowy o rozdzielność majątkową (tzw. Intercyza).

Do kiedy można wystąpić o podział majątku?

Roszczenie o podział majątku wspólnego nie przedawnia się. Oznacza to, że nie ma żadnej daty granicznej, po upływie której nie byłoby możliwości dokonania podziału majątku wspólnego.

Nie warto zwlekać z dokonaniem podziału majątku, ponieważ po wielu latach czekania może się okazać, że część składników majątku uległa zużyciu i nie może być objęta podziałem majątku (np. samochód, wyposażenie mieszkania). Może się również zdarzyć, że jeden z małżonków będzie wyzbywał się majątku wspólnego, co może powodować później problemy z udowodnieniem co tak naprawdę wchodziło w skład majątku wspólnego.

Sprawa o podział majątku - adwokat i jego rola

Podział majątku po rozwodzie nie musi być kłopotem, choć niejednokrotnie okazuje się trudniejszy, niż sam rozwód. Patrząc na te sprawy z perspektywy adwokata i radcy prawnego doskonale wiemy, że nic nie powoduje tak silnych emocji jak spór małżonków o rozliczenie wspólnego majątku.

Warto już na samym początku rozsądnie ocenić co podlega podziałowi, jaka jest wartość składników majątku i na jakich warunkach najkorzystniej ten podział uzyskać. Każdorazowo należy też ocenić, czy istnieją podstawy do ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym (np. 60%-40%).

O ile małżonkowie mogą się łatwo podzielić ruchomościami i gotówką, o tyle znacznie więcej komplikacji następuje w momencie, gdy przychodzi do podziału nieruchomości. Największy problem pojawia się, gdy żaden z małżonków nie posiada środków na spłatę drugiego. Taka sytuacja nie wyklucza podziału majątku- możliwe jest bowiem dokonanie sprzedaży i następnie podział pieniędzy. Możliwe jest też pozostawienie nieruchomości nadal we współwłasności obojga małżonków i wówczas podział majątku może być dokonany tylko częściowo (tzn. dotyczyć wszystkich pozostałych składników). W niektórych sytuacjach możliwy jest fizyczny podział nieruchomości, co też jest dopuszczalnym rozwiązaniem. Podział majątku dużo bardziej się komplikuje, gdy nieruchomość obciążona jest kredytem hipotecznym lub gdy została zakupiona w części za pieniądze otrzymane w darowiźnie od jednego z rodziców lub też za oszczędności zgromadzone przed zawarciem związku małżeńskiego.

Takich zawiłości może być wiele. Z pozoru więc prosty podział majątku może okazać się procesem na wiele lat batalii sądowej.

W ramach spraw rodzinnych reprezentujemy naszych klientów w sprawach o podział majątku wspólnego, głównie przed sądami w Poznaniu, Śremie i Środzie Wielkopolskiej. Kierując się wieloletnim doświadczeniem, staramy się doradzić najkorzystniejszy sposób dokonania podziału majątku wspólnego, zachęcamy do wypracowania ugody a w przypadku braku możliwości porozumienia reprezentujemy klientów w postępowaniach sądowych.

Niezależnie od tego, na jaki sposób podziału wspólności majątkowej ostatecznie się zdecydujemy, w każdym przypadku warto skorzystać z porady adwokata, który bezstronnie i przede wszystkim racjonalnie oceni, co dla zgłaszającego się do niego klienta będzie najlepsze, ponieważ niemalże każda sprawa o podział majątku wspólnego jest inna i nie warto posługiwać się szablonowymi rozwiązaniami.

Podział majątku w Poznaniu - koszt

Wniosek o podział majątku kierowany do sądu podlega opłacie 1000 zł. Musimy się jednak liczyć z tym, że w przypadku braku porozumienia co do wartości składników majątku wspólnego, konieczne będzie w sprawie powołanie rzeczoznawcy majątkowego lub innego biegłego sądowego, który dokona wyceny. Koszty sporządzenia takiej opinii będą ponosiły strony postępowania.

Wynagrodzenie adwokata za prowadzenie sprawy ustalane jest indywidulanie w zależności od stopnia skomplikowania sprawy, położenia majątku wspólnego (krótko mówiąc czy sprawa o podział majątku będzie toczyła się w Poznaniu lub okolicy czy też nie) i dodatkowych roszczeń składanych przez strony.

Jeśli podziału majątku wspólnego dokonujemy u notariusza, wówczas to on wycenia sporządzenie umowy o podział majątku wspólnego.

Jeżeli w skład majątku wspólnego wchodzą wyłącznie ruchomości i środki pieniężne, umowa o podział majątku może być sporządzona w zwykłej formie pisemnej (nie wymaga udziału notariusza).

Projekt umowy o podział majątku wspólnego może zostać dla Państwa przygotowany przez Kancelarię Bętkowska Rajczyk. Koszt sporządzenia takiego dokumentu każdorazowo ustalany jest indywidualnie z klientem i jest uzależniony przede wszystkim od ilości składników majątku podlegających podziałowi i szczególnych dodatkowych zapisów umownych.

Email: kancelaria@br-kancelaria.pl
Tel.: +48 609 215 128
Tel.: +48 516 157 093

ZAUFALI NAM

 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo