Obsługa Firm /


Upadlosc

Kryzys, który dotyka przedsiębiorstwa wymaga niekiedy zdecydowanych działań naprawczych. Działania te mają na celu zażegnać sytuację kryzysową i tym samym uchronić firmę przed upadkiem. Obejmują one zmiany dotyczące kapitału, organizacji czy aktywów przedsiębiorstwa i często mają radykalny, transformacyjny charakter. Zdarza się bowiem, że tylko takie działania mogą przynieść spodziewany skutek w postaci poprawy sytuacji podmiotu na rynku. Przebieg restrukturyzacji regulują normy prawne wyrażone w przepisach ustawy Prawo restrukturyzacyjne.

Restrukturyzacja firmy – cele i korzyści

Restrukturyzacja ma charakter wielopłaszczyznowy. Do celów, które w jej toku należy osiągnąć, aby uchronić przedsiębiorstwo przed upadkiem należą: zawarcie układu z wierzycielami, nawiązanie współpracy biznesowej z nowymi partnerami, a także znalezienie nowego rynku zbytu dla usług świadczonych przez zadłużonego przedsiębiorcę. Dzięki restrukturyzacji przedsiębiorca zabezpieczy się przed agresywnymi działaniami wierzycieli oraz zyska czas potrzebny do dokonania niezbędnych zmian w zakresie funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Restrukturyzacja firmy – tryby postępowania

Ustawa Prawo restrukturyzacyjne przewiduje możliwość przeprowadzenia restrukturyzacji w pięciu trybach:

 1. Postępowanie o zatwierdzenie układu
 2. Przyspieszone postepowanie restrukturyzacyjne
 3. Układowe postępowanie restrukturyzacyjne
 4. Postępowanie sanacyjne
 5. Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne (tzw. UPR)

Katalog możliwych sposobów przeprowadzenia restrukturyzacji składający się początkowo z czterech odrębnych postępowań został w 2020 r. poszczerzony o uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne – novum legislacyjne, wprowadzające istotne udogodnienia dla dłużnika-przedsiębiorcy.

Restrukturyzacja przedsiębiorstwa – profesjonalne usługi

Działania, które podejmujemy w celu poprawy sytuacji przedsiębiorcy obejmują:

 • sporządzenie opinii prawnych z zakresu prawa restrukturyzacyjnego;
 • pomoc w zakresie wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego w odpowiednim terminie, obejmującą w szczególności przygotowanie wniosku zgodnie z wymogami przewidzianymi w ustawie;
 • doradztwo w zakresie wyboru odpowiedniego trybu postępowania;
 • udział w negocjacjach z wierzycielami restrukturyzowanego przedsiębiorstwa – w tym z podmiotami finansującymi, takimi jak banki czy fundusze inwestycyjne;
 • przygotowywanie wniosku w przedmiocie zawieszenia postępowania egzekucyjnego oraz uchylenia dokonanego przez komornika sądowego zajęcia rachunku bankowego;
 • reprezentowanie przedsiębiorcy-dłużnika przed sądem na etapie otwarcia postępowania, obejmujące przygotowanie stanowiska procesowego wobec sprawozdania tymczasowego nadzorcy sądowego lub zarządcy przymusowego;
 • sporządzenie uproszczonego wniosku sanacyjnego;
 • zastępstwo procesowe w czasie trwania postępowania restrukturyzacyjnego. Działania podejmowane w ramach zastępstwa procesowego obejmują m.in.:
  • kontrolę w zakresie zgodności z prawem działań sądowych i pozasądowych organów postępowania restrukturyzacyjnego;
  • sporządzanie odpowiedzi na zarządzenia sądu oraz nadzorcy sądowego oraz zarządcy;
  • przygotowywanie środków zaskarżenia;
  • reprezentowanie przedsiębiorcy-dłużnika w toku postępowań sprzeciwowych zainicjowanych przez wierzycieli;
  • przygotowanie propozycji układowych dotyczących sposobu zaspokojenia wierzycieli;
  • zastępstwo procesowe w trakcie posiedzeń sądowych, posiedzeń rady wierzycieli oraz na zgromadzeniu wierzycieli.

ZAUFALI NAM

 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo