Klient Indywidualny /


cywilne

Sprawy z zakresu prawa rodzinnego są wyjątkowe, dotyczą bowiem kwestii osobistych a ich wynik ma wpływ na życie naszych klientów i ich rodzin. Wiele z nich jest na tyle skomplikowanych, że bez pomocy adwokata, klienci nie są w stanie sami ich poprowadzić.

Rozwody w Poznaniu - zakres usług

Kancelaria Bętkowska Rajczyk od ponad 7 lat reprezentuje klientów w sprawach rodzinnych, w tym szczególnie w sprawach rozwodowych w Poznaniu, sprawach o zasądzenie alimentów, ograniczenie władzy rodzicielskiej, pozbawienie władzy rodzicielskiej, ustalenie kontaktów z dzieckiem, ustalenie ojcostwa (uznanie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa) a także w sprawach o podział majątku wspólnego.

Naszym zadaniem jest nie tylko przygotowanie pozwu (wniosku), ale również pozostałych pism procesowych, wskazanie jakie dowody są przydatne w sprawie, reprezentowanie klienta na rozprawie a ponadto pilnowanie terminów sądowych, dzięki czemu klient może mieć pewność, że wszystko zostanie przygotowane na czas.

Rozwód bez orzekania o winie/ rozwód z orzeczeniem o winie

Rozwód może nastąpić wyłącznie wówczas, gdy pomiędzy małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia. Wnosząc pozew o rozwód należy określić, czy rozwód ma nastąpić bez orzekania o winie czy też z orzeczeniem o winie. W przypadku żądania orzeczenia o winie koniecznym będzie wykazanie, na czym dokładnie polegało zachowanie drugie małżonka, które doprowadziło do wygaśnięcia wszelkich więzi małżeńskich i tym samym uznania jego wyłącznej winy za rozkład małżeństwa. Takie postępowania są jednak zdecydowanie dłuższe, wymagają bowiem najczęściej przeprowadzenia co najmniej kilku rozpraw, na których przesłuchiwani są świadkowie.

Przebieg sprawy rozwodowej

Pozew o rozwód składa się do sądu okręgowego w dwóch egzemplarzach. Po zarejestrowaniu sprawy w sądzie, jeden egzemplarz pozwu doręczany jest drugiej stronie wraz z pouczeniem o możliwości złożenia odpowiedzi na pozew a często również wraz z zawiadomieniem o terminie rozprawy. Czas oczekiwania na wyznaczenie pierwszej rozprawy rozwodowej w Poznaniu wynosi około 3 miesiące. Na rozprawie sąd przesłuchuje strony i -jeśli jest taka konieczność- również świadków. W sytuacji, gdy małżonkowie nie potrafią osiągnąć porozumienia odnośnie małoletnich dzieci, w sprawie konieczne jest powołanie biegłego sądowego psychologa. Często w sytuacjach konfliktowych pomoc adwokata specjalizującego się w rozwodach okazuje się bardzo ważna. Adwokat może pomóc w wypracowaniu warunków rozwodu poza salą sądową. Adwokat rozwodowy to nie tylko osoba, która reprezentuje klienta przed sądem, ale często też doradza pod względem prawnym w bieżących sprawach z zakresu prawa rodzinnego w trakcie sprawy o rozwód, np. w zakresie kontaktów z dziećmi, władzy rodzicielskiej, uzyskania zgody na wyrobienie dowodu osobistego lub paszportu dla dziecka itp.

Koszty rozwodu

Opłata od pozwu w sprawie o rozwód jest stała i wynosi 600 zł, niezależnie od tego, czy rozwód jest bez orzekania o winie czy z orzekaniem o winie. W przypadku rozwodu bez orzekania o winie, sąd zwraca powodowi połowę opłaty sądowej, a czwartą jej część zasądza od pozwanego. Finalnie więc rozwód bez orzekania o winie kosztuje 150,00 zł.

W przypadku rozwodu z orzeczeniem winy jednego małżonka, koszty sprawy rozwodowej obciążają tego z małżonków, który zostaje uznany za wyłącznie winnego.

Oprócz opłaty sądowej od pozwu w sprawie mogą pojawić się jeszcze dodatkowe koszty związane z opinią biegłego sądowego (najczęściej psychologa), koszty przeprowadzenia wywiadu przez kuratora sądowego, koszty dojazdu świadków na rozprawę (o ile będę domagali się ich zwrotu).

Koszty wynagrodzenia adwokata rozwodowego

Koszty rozwodu to również koszty wynagrodzenia pełnomocnika, o ile strony z niego korzystają. Wynagrodzenie pełnomocnika jest ustalane indywidualnie i zależy od stopnia skomplikowania danej sprawy (np. czy są dzieci, czy rozwód ma być z orzeczeniem o winie, czy będzie przeprowadzany w postępowaniu rozwodowym podział majątku itp.). Minimalne wynagrodzenie adwokata, przewidziane przepisami prawa za prowadzenia sprawy o rozwód wynosi 720 zł.

Najczęściej jednak, jeśli obie strony korzystają z zastępstwa profesjonalnych pełnomocników i rozwód kończy się brakiem orzekania o winie lub orzeczeniem rozwodu z winy obojga małżonków, każde z nich ponosi koszty prawnika we własnym zakresie i sąd nie nakłada obowiązku wzajemnych rozliczeń.

Rozwód przed Sądem Okręgowym w Poznaniu

Jeżeli ostatnie wspólne miejsce zamieszkania małżonków było na obszarze właściwości miejscowej Sądu Okręgowego w Poznaniu, to wówczas właśnie ten sąd będzie właściwy do rozpoznania sprawy o rozwód.

Sprawy o rozwód w Poznaniu rozpoznawane są przez wydziały cywilne Sądu Okręgowego w budynku mieszczącym się przy ul. Hejmowskiego 2 w Poznaniu.

Średni czas trwania sprawy o rozwód w Poznaniu wynosi od 3 miesięcy (w przypadku rozwodu bez orzekania o winie i porozumienia stron na jednej rozprawie) do nawet kilku lat (w przypadku rozwodu z orzekaniem o winie).

Email: kancelaria@br-kancelaria.pl
Tel.: +48 609 215 128
Tel.: +48 516 157 093

ZAUFALI NAM

 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo