PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

W dniu 9 października 2014 roku do Sejmu wpłynął projekt ustawy Prawo restrukturyzacyjne tworzony przy współpracy Ministerstwa Sprawiedliwości i Ministra Gospodarki. 8 kwietnia 2015 roku w Sejmie odbyło się 2 czytanie projektu ustawy. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2015 roku. Głównym celem ustawy jest ratowanie firm prze upadkiem, zmniejszenie szarej strefy oraz […]

NOWELIZACJA USTAWY O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Z dniem 1 stycznia 2015 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych, która dotyczy Administratorów Bezpieczeństwa Informacji (ABI) w firmach. Na wstępie należy jednak zaznaczyć, że nie każde przedsiębiorstwo/spółka musi zatrudnić ABI. Ustawa przewiduje jedynie taką możliwość. Jeżeli „firma” zadecyduje o powołaniu ABI, należy pamiętać, że kandydat musi spełniać ustawowo wskazane przesłanki. […]

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Instytucja mająca na celu redukcję lub umorzenie w całości zobowiązań osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej, w przypadku zaistnienia niezawinionej niewypłacalności. Instytucja regulowana przez ustawę Prawo upadłościowe i naprawcze. 1. Niewypłacalność osoby fizycznej (konsumenta). Niewypłacalność dłużnika jest podstawową przesłanką ogłoszenia jego upadłości. Definicja niewypłacalności została zakreślona przez ustawodawcę w art. 11 ust. 1 Prawo upadłościowe […]

ZMIANY W PRAWIE ANTYMONOPOLOWYM

Z dniem 18 stycznia 2015 roku weszła w życie znowelizowana ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Celem wprowadzonych zmian jest skuteczniejsze zwalczanie praktyk ograniczających konkurencję, a także efektywniejsze prowadzenie postępowań dotyczących kontroli koncentracji. Znowelizowaną ustawą zostało wprowadzone dwuetapowe postępowanie dotyczące kontroli koncentracji. W pierwszym etapie rozpatrywane są sprawy niebudzące wątpliwości i niewymagające pogłębionej analizy rynku. […]

PRAWO CYWILNE

Czy prawa majątkowe nabyte przez jednego małżonka po rozwiązaniu i likwidacji spółki cywilnej oraz ich surogaty można traktować jako składniki majątku wspólnego małżonków? Postanowieniem z dnia 16 stycznia 2013 roku Sąd Najwyższy rozpoznał sprawę dotyczącą dopuszczalności żądania przez małżonka rozliczenia wartości usług świadczonych przez drugiego małżonka na rzecz spółki cywilnej przy podziale majątku wspólnego i […]

ZBYCIE AKCJI NA OKAZICIELA

Zgodnie z art. 337 §1 Kodeksu spółek handlowych akcje są zbywalne. Jednakże kwestia przeniesienie akcji na okaziciela nie jest regulowane przepisami Kodeksu spółek handlowych. W związku z tym odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu cywilnego, dotyczące papierów wartościowych (w szczególności przepisy art. 9217, art. 92111, art. 92112 oraz art. 92116 KC). Dla ważności przeniesienia akcji na […]

Prawo rodzinne

Czy orzeczenie tymczasowe sądu państwa obcego wydane przed ewentualnym orzeczeniem rozwodu może skutkować powstaniem rozdzielności majątkowej małżeńskiej? Wyrokiem z dnia 28 maja 2014 roku o sygnaturze I CSK 330/13 Sąd Najwyższy orzekł, iż przewidziana w art. 54 § 1 KRO rozdzielność majątkowa małżeńska może wynikać z orzeczenia sądu państwa obcego, jeżeli odpowiada wydawanemu przez sąd […]

PRAWO SPADKOWE

Stwierdzenie nabycia spadku a przerwanie biegu przedawnienia roszczenia o zachowek Nie zawsze upływ pięcio letniego terminu od daty ogłoszenia testamentu lub od otwarcia spadku pozbawia uprawnionego możliwości uzyskania na drodze sądowej zachowku. Taki wniosek wynika z uchwały Sądu Najwyższego z dnia 10 października 2013 roku (sygn. akt III CZP 53/13). Sąd Najwyższy uznał, że złożenie […]

PRAWO HANDLOWE

Konstytutywny charakter wyroku stwierdzającego nieważność uchwały zgromadzenia spółki kapitałowej zasady zaskarżania uchwał zarządu, rady nadzorczej i komisji rewizyjnej. Konstytutywny charakter wyroku stwierdzającego nieważność uchwały zgromadzenia spółki kapitałowej – zasady zaskarżania uchwał zarządu, rady nadzorczej i komisji rewizyjnej. W dniu 18 września 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów podjął uchwałę o przełomowym znaczeniu dla […]

PRAWO RODZINNE

Zwlekanie z podziałem majątku może okazać się bardzo niekorzystne. O negatywnych konsekwencjach zwlekania z podziałem majątku wspólnego przekonał się małżonek, który w wyniku dokonania podziału majątku po blisko 10 latach od ustania małżeństwa musiał podzielić się ze swoją byłą żoną połową wartości przysługujących mu udziałów w spółce z o.o. Istotnym przy tym było to, że […]

PRAWO KARNE

Kilka uwag o możliwości wznowienie postępowania karnego na podstawie rozstrzygnięcia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka o naruszeniu Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. W dniu 26 czerwca 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów podjął uchwałę w przedmiocie wykładni art. 540 § 3 k.p.k. (sygn. akt I KZP 14/14). Wskazany przepis stanowi, iż […]

PRAWO CYWILNE

Możliwość zasiedzenia służebności przesyłu na gruncie stanowiącym własność gminy. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 10 lipca 2013 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt V CSK 320/12 uchylając zaskarżony wyrok i przekazując sprawę do ponownego rozpoznania Sądowi Apelacyjnemu odniósł się do kwestii dotyczących wynagrodzenia za korzystanie z nieruchomości od posiadacza urządzeń i napowietrznej linii […]