Tag

aktualności
Na czym polega zarząd sukcesyjny i w jaki sposób go ustanowić?Zarząd sukcesyjny to forma tymczasowego kierowania przedsiębiorstwem po śmierci przedsiębiorcy do momentu uregulowania kwestii spadkowych. Proces ustanowienia zarządu sukcesyjnego polega na:złożeniu pisemnego oświadczenia o wyznaczeniu określonej osoby na zarządcę sukcesyjnego; uzyskaniu pisemnej zgody wskazanej osoby, a następnie;zgłoszeniu zarządcy sukcesyjnego do CEIDG. Zarząd sukcesyjny wygasa w terminie 2 lat...
Czytaj dalej
Polska fundacja rodzinna jest wzorowana na fundacjach z innych europejskich państw, m.in. Francji, Austrii, Niemczech i Liechtensteinie.Fundacja rodzinna jest osobą prawną utworzoną w celu gromadzenia mienia, zarządzania nim w interesie beneficjentów oraz spełniania świadczeń na rzecz beneficjentów. Fundator określa w statucie szczegółowy cel fundacji rodzinnej. Fundacja rodzinna powinna posiadać siedzibę na terytorium RP oraz wpisana do...
Czytaj dalej
  Wielu klientów pyta mnie, czy pozew w sprawie frankowej należy złożyć do sądu w Warszawie. Klienci obawiają się konieczności dojazdów na rozprawy i związanych z tym dodatkowych kosztów. Zupełnie niepotrzebnie, bo opcji wyboru właściwego sądu do złożenia pozwu frankowego jest kilka. W pierwszej kolejności muszę wyjaśnić, że pozew frankowy składa się do sądu rejonowego lub sądu okręgowego, w zależności od...
Czytaj dalej
W sprawach frankowych pojawiają się dwa pojęcia na określenie rodzaju udzielonego przez Bank kredytu- kredyt indeksowany oraz kredyt denominowany. Choć prawo bankowe nie definiuje żadnego z tych pojęć, bardzo łatwo wytłumaczyć co one oznaczają. Kredyt indeksowany to taki kredyt, w którym suma kredytu jest wyrażana i wypłacana w walucie polskiej, indeksowanej do CHF, którą w dniu wypłaty przeliczano na...
Czytaj dalej
Już od 1 lipca 2021 r. istnieje trzeci rodzaj spółki kapitałowej- prosta spółka akcyjna (PSA). PSA ma być nowoczesnym rozwiązaniem dla innowacyjnych przedsięwzięć, w tym w szczególności startupów i spółek high-tech, łącząc cechy spółki osobowej (możliwość wnoszenia wkładu w postaci pracy lub usług) ze spółką kapitałową (rozbudowany mechanizm pozyskiwania kapitału w drodze emisji akcji).Prosta spółka akcyjna może...
Czytaj dalej
Sądy w sprawach frankowych coraz częściej orzekają nieważność umowy, skutkiem czego jest obowiązek zwrotu wzajemnych świadczeń. Krótko mówiąc konsument oddaje kredyt a bank to co od konsumenta w ramach dotychczas dokonanych spłat pobrał. Coraz częściej jednak słychać głosy ze strony przedstawicieli banków, po dokonaniu wzajemnych rozliczeń będą kierowały przeciwko frankowiczom pozwy o wynagrodzenie za korzystanie...
Czytaj dalej
Jeśli spłaciłeś już kredyt we frankach, czy ty z uwagi na upływ terminu umowy, czy też dokonując spłaty kredytu w frankach przed okresem wynikającym z harmonogramu, nie tracisz szansy na odzyskanie pieniędzy. W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu we frankach Kredytobiorca, który spłacał kredyt w CHF może nadal zażądać od Banku zwrotu nienależnie pobranych środków.Istotna różnica...
Czytaj dalej
Kiedy przedawnia się kredyt?Z perspektywy kredytobiorcy w kwestii rozliczeń z bankiem najistotniejsze znaczenie ma 10 letni termin przedawnienia. Krótko mówiąc w przypadku wygrania sprawy frankowej kredytobiorca może odzyskać zwrot zapłaconych bankowi rat (w przypadku nieważności umowy) lub nadpłaconych (w przypadku uznania niektórych zapisów umowy za naruszające prawa konsumenta) za maksymalnie 10 lat wstecz licząc od...
Czytaj dalej
W dniu 13 grudnia 2013 r. Sąd Najwyższy orzekając w składzie trzech sędziów podjął uchwałę, w której dopuścił zawarcie umowy darowizny na wypadek śmierci, jeżeli jej przedmiotem są konkretne rzeczy lub prawa, a umowa nie jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego (sygn. akt III CZP 79/13). Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do...
Czytaj dalej
Konsekwencje uchylenia się od skutków oświadczenia woli z powodu błędu.Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 24 kwietnia 2013 r. wydanym w sprawie IV CSK 600/12, przesądził o konsekwencjach uchylenia się od skutków prawnych oświadczenia w przedmiocie nabycia nieruchomości.Orzeczenie zapadło w oparciu o następujący stan faktyczny. Powodowa spółka kupiła od pozwanej w drodze przetargu ograniczonego cztery...
Czytaj dalej
1 2 3 4