FUNDACJA RODZINNA

Polska fundacja rodzinna jest wzorowana na fundacjach z innych europejskich państw, m.in. Francji, Austrii, Niemczech i Liechtensteinie.

Fundacja rodzinna jest osobą prawną utworzoną w celu gromadzenia mienia, zarządzania nim w interesie beneficjentów oraz spełniania świadczeń na rzecz beneficjentów. Fundator określa w statucie szczegółowy cel fundacji rodzinnej. 

Fundacja rodzinna powinna posiadać siedzibę na terytorium RP oraz wpisana do rejestru fundacji rodzinnych.

Fundacja rodzinna ma przewidziane przez prawo za zadania:

gromadzenie i zarządzanie majątkiem przekazanym przez fundatora i inne osoby,

zapewnianie środków dla beneficjentów, w szczególności osób mu bliskich,

aktywne prowadzenie biznesu, bez utraty dochodów,

finansowe zabezpieczenie członków rodziny,

oddzielenie spraw biznesowych i rodzinnych,

utrzymanie majątku w jednych rękach i ochrona majątku,

efektywne zarządzanie majątkiem i jego pomnażanie,

planowanie sukcesji w perspektywie wielu pokoleń.

W celu założenia fundacji rodzinnej należy:

złożenie przez fundatora oświadczenia o ustanowieniu fundacji rodzinnej w akcie założycielskim przed notariuszem  albo w testamencie przed notariuszem,

sporządzenie statutu fundacji rodzinnej w formie aktu notarialnego,

przekazanie majątku na fundusz założycielski (spisu majątku),

ustanowienie organów fundacji rodzinnej,

wpisanie fundacji rodzinnej do prowadzonego przez sąd rejestru fundacji rodzinnych (opłata za zgłoszenie fundacji rodzinnej do rejestru wynosi 500 zł).

Nazwa fundacji rodzinnej powinna zawierać oznaczenie „Fundacja Rodzinna”. Rejestr fundacji rodzinnych prowadzi Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim.

 Fundatorem może być tylko osoba fizyczna. Fundacja rodzinna może być ustanowiona przez więcej niż jednego fundatora. Fundatorzy nie odpowiadają za zobowiązania fundacji rodzinnej.

Status fundatora i wiążące się z nim prawa i obowiązki są niezbywalne. Ustawa dopuszcza jednak możliwość powierzenia w statucie innym osobom wykonywania praw i obowiązków fundatora, określając przy tym zakres tego powierzenia. 

Beneficjentem fundacji rodzinnej będzie mogła zostać:

osoba fizyczna,

organizacja pozarządowa prowadząca działalność pożytku publicznego.

Fundacja rodzinna działa poprzez zarząd i będzie mogła podlegać wewnętrznemu nadzorowi rady nadzorczej.

Ustawa wprowadza zakaz prowadzenia przez fundację rodzinną działalności gospodarczej, co uzasadniane jest założeniem ograniczenia ryzyka związanego z prowadzeniem takiej działalności i koniecznością ochrony wnoszonego do niej majątku. 

Dochody fundatora oraz beneficjenta otrzymane z fundacji rodzinnej nie będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Fundacje rodzinne zostaną objęte podmiotowym zwolnieniem od podatku dochodowego od osób prawnych. 

Podatek dochodowy od świadczeń dokonywanych przez fundację rodzinną na rzecz beneficjenta lub fundatora oraz od mienia przekazanego w związku z rozwiązaniem fundacji rodzinnej będzie opodatkowany stawką 15% od wartości świadczenia przekazanego lub postawionego do dyspozycji przez fundację rodzinną bezpośrednio lub pośrednio na rzecz beneficjenta lub fundatora albo przychód odpowiadający wartości przekazanego mienia w związku z rozwiązaniem fundacji rodzinnej.

Ustawa o fundacji rodzinnej nowelizuje również przepisy prawa spadkowego dotyczące zachowku. Przewidziano m.in. możliwość zrzeczenia się zachowku, rozłożenia go na raty, odroczenia terminu płatności, czy obniżenia jego wysokości. Ponadto świadczenia otrzymane od fundacji rodzinnej przez uprawnionego obniżą wartość zachowku.

Ze względu na ograniczeniu odpowiedzialności fundacji rodzinnej za zobowiązania fundatora może ona być skutecznym narzędziem w celu ochrony majątku. Fundacja rodzinna ponosi odpowiedzialność za zobowiązania fundatora tylko do wartości mienia wniesionego do niej przez fundatora. 

Jeżeli jesteś zainteresowany omawianym tematem i chcesz wiedzieć więcej, serdecznie zapraszamy do współpracy z Kancelarią.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:
 

Podobne wpisy