Ryzyko walutowe kredytów hipotecznych we frankach

Ryzyko walutowe jest bardzo ważnym aspektem w sprawach związanych z kredytami waloryzowanymi do franka szwajcarskiego. Umowy frankowe są uznawane za nieważne nie tylko ze względu na zawarte w nich abuzywne klauzule waloryzacyjne. Ryzyko walutowe wraz z niedostatecznym poinformowaniem konsumenta o potencjalnych skutkach tego ryzyka również stanowią podstawę do unieważnienia kredytu. Kredyt hipoteczny we frankach, tak […]

W jakim sądzie złożyć pozew frankowy?

Wielu klientów pyta mnie, czy pozew w sprawie frankowej należy złożyć do sądu w Warszawie. Klienci obawiają się konieczności dojazdów na rozprawy i związanych z tym dodatkowych kosztów. Zupełnie niepotrzebnie, bo opcji wyboru właściwego sądu do złożenia pozwu frankowego jest kilka. W pierwszej kolejności muszę wyjaśnić, że pozew frankowy składa się do sądu rejonowego lub […]

Kredyt indeksowany a denominowany

W sprawach frankowych pojawiają się dwa pojęcia na określenie rodzaju udzielonego przez Bank kredytu- kredyt indeksowany oraz kredyt denominowany. Choć prawo bankowe nie definiuje żadnego z tych pojęć, bardzo łatwo wytłumaczyć co one oznaczają. Kredyt indeksowany to taki kredyt, w którym suma kredytu jest wyrażana i wypłacana w walucie polskiej, indeksowanej do CHF, którą w […]

Prosta spółka akcyjna (PSA)

Już od 1 lipca 2021 r. istnieje trzeci rodzaj spółki kapitałowej- prosta spółka akcyjna (PSA). PSA ma być nowoczesnym rozwiązaniem dla innowacyjnych przedsięwzięć, w tym w szczególności startupów i spółek high-tech, łącząc cechy spółki osobowej (możliwość wnoszenia wkładu w postaci pracy lub usług) ze spółką kapitałową (rozbudowany mechanizm pozyskiwania kapitału w drodze emisji akcji). Prosta […]

Wynagrodzenie za korzystanie z kapitału- czy frankowicze mają się czego obawiać?

Sądy w sprawach frankowych coraz częściej orzekają nieważność umowy, skutkiem czego jest obowiązek zwrotu wzajemnych świadczeń. Krótko mówiąc konsument oddaje kredyt a bank to co od konsumenta w ramach dotychczas dokonanych spłat pobrał. Coraz częściej jednak słychać głosy ze strony przedstawicieli banków, po dokonaniu wzajemnych rozliczeń będą kierowały przeciwko frankowiczom pozwy o wynagrodzenie za korzystanie […]

Przedawnienie roszczeń bankowych w sprawach frankowych.

Kiedy przedawnia się kredyt? Z perspektywy kredytobiorcy w kwestii rozliczeń z bankiem najistotniejsze znaczenie ma 10 letni termin przedawnienia. Krótko mówiąc w przypadku wygrania sprawy frankowej kredytobiorca może odzyskać zwrot zapłaconych bankowi rat (w przypadku nieważności umowy) lub nadpłaconych (w przypadku uznania niektórych zapisów umowy za naruszające prawa konsumenta) za maksymalnie 10 lat wstecz licząc […]

Spłacony kredyt we frankach- czy można odzyskać pieniądze?

Jeśli spłaciłeś już kredyt we frankach, czy ty z uwagi na upływ terminu umowy, czy też dokonując spłaty kredytu w frankach przed okresem wynikającym z harmonogramu, nie tracisz szansy na odzyskanie pieniędzy. W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu we frankach Kredytobiorca, który spłacał kredyt w CHF może nadal zażądać od Banku zwrotu nienależnie pobranych środków. Istotna […]

ZMIANY W REGULACJI UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ PO 1 STYCZNIA 2016 ROKU.

Przepisy o postępowaniu upadłościowym wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej od 1 stycznia 2016 roku znajdą zastosowanie wobec szerszej grupy adresatów. Regulacja art. 4912 ust. 3 PrUp została poszerzona o odwołanie do art. 8 i art. 9. Zgodnie ze znowelizowanym brzmieniem art. 8, wierzyciel może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej, która była przedsiębiorcą, także […]

KIEDY WIERZYCIEL MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK O ORZECZENIE ZAKAZU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DŁUŻNIKA?

W aktualnym stanie prawnym, zakres przedmiotowy zakazu, o którym mowa w przepisie art. 373 ust.1 PrUpN obejmuje zarówno działalność gospodarczą prowadzoną na własny rachunek, jak również pełnienie funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszenia. Zgodnie z art. 373 ust.1 PrUpN sądowi przysługuje uprawnienie do orzeczenia wyżej […]

ODSETKI W POSTEPOWANIU UKŁADOWYM.

Odsetki w prawie cywilnym uważane są najczęściej za wynagrodzenie za używanie przez pewien czas cudzego kapitału lub za opóźnienie zapłaty sumy pieniężnej czy wreszcie za utratę możliwości używania sumy zatrzymanej bądź wyłożonej w interesie drugiej strony i podlegającej zwrotowi (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 czerwca 2014 r., sygn. akt V CSK 421/13). Odsetki w […]

ZMIANY W KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM

1 grudnia 2014 roku wchodzi w życie ustawa o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Ustawa ma na celu usprawnienie zarejestrowania podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym. Zmiany tyczyć się będą nie tylko spółek, ale również fundacji i stowarzyszeń. Nowelizacja zakłada wprowadzenie nowej formy „jednego okienka”. Zgodnie ze zmianami wnioskodawca […]

WEKSEL NIE TAKI GROŹNY, JAKBY SIĘ MOGŁO WYDAWAĆ

Weksel jest jednym z najlepszych zabepieczeń zaciąganych zobowiązań. Głównie dlatego, że umożliwia bardzo sprawne przeprowadzenie postępowania sądowego. W oparciu o weksel można uzyskać nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym, na podstawie którego wierzyciel może dokonać niezwłocznego zabezpieczenia przez komornika majątku dłużnika, zanim jeszcze zakończy się sprawa przed sądem. Problemy pojawiają się wtedy, gdy ktoś próbuje uzyskać […]