ZMIANY W REGULACJI UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ PO 1 STYCZNIA 2016 ROKU.

Przepisy o postępowaniu upadłościowym wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej od 1 stycznia 2016 roku znajdą zastosowanie wobec szerszej grupy adresatów. Regulacja art. 4912 ust. 3 PrUp została poszerzona o odwołanie do art. 8 i art. 9. Zgodnie ze znowelizowanym brzmieniem art. 8, wierzyciel może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej, która była przedsiębiorcą, także […]

KIEDY WIERZYCIEL MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK O ORZECZENIE ZAKAZU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DŁUŻNIKA?

W aktualnym stanie prawnym, zakres przedmiotowy zakazu, o którym mowa w przepisie art. 373 ust.1 PrUpN obejmuje zarówno działalność gospodarczą prowadzoną na własny rachunek, jak również pełnienie funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszenia. Zgodnie z art. 373 ust.1 PrUpN sądowi przysługuje uprawnienie do orzeczenia wyżej […]

ODSETKI W POSTEPOWANIU UKŁADOWYM.

Odsetki w prawie cywilnym uważane są najczęściej za wynagrodzenie za używanie przez pewien czas cudzego kapitału lub za opóźnienie zapłaty sumy pieniężnej czy wreszcie za utratę możliwości używania sumy zatrzymanej bądź wyłożonej w interesie drugiej strony i podlegającej zwrotowi (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 czerwca 2014 r., sygn. akt V CSK 421/13). Odsetki w […]

ZMIANY W KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM

1 grudnia 2014 roku wchodzi w życie ustawa o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Ustawa ma na celu usprawnienie zarejestrowania podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym. Zmiany tyczyć się będą nie tylko spółek, ale również fundacji i stowarzyszeń. Nowelizacja zakłada wprowadzenie nowej formy „jednego okienka”. Zgodnie ze zmianami wnioskodawca […]

WEKSEL NIE TAKI GROŹNY, JAKBY SIĘ MOGŁO WYDAWAĆ

Weksel jest jednym z najlepszych zabepieczeń zaciąganych zobowiązań. Głównie dlatego, że umożliwia bardzo sprawne przeprowadzenie postępowania sądowego. W oparciu o weksel można uzyskać nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym, na podstawie którego wierzyciel może dokonać niezwłocznego zabezpieczenia przez komornika majątku dłużnika, zanim jeszcze zakończy się sprawa przed sądem. Problemy pojawiają się wtedy, gdy ktoś próbuje uzyskać […]

NOWE PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE I UPADŁOŚCIOWE

Rada Ministrów 9 września 2014 roku przyjęła projekt ustawy Prawo restrukturyzacyjne, który wprowadza nową procedurę restrukturyzacyjną, realizując tzw. „politykę nowej szansy” oraz zakłada wprowadzenie zmian w ustawie Prawo upadłościowe i naprawcze. Głównym założeniem projektu jest zachowanie istnienia przedsiębiorstwa, przy jednoczesnej ochronie praw wierzycieli. Nowe przepisy przewidują wprowadzenie czterech rodzajów postępowań restrukturyzacyjnych: postępowanie o zatwierdzenie układu, […]

OFERTA PRACY

BĘTKOWSKA RAJCZYK ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI SP. J. 15Z SIEDZIBĄ W POZNANIU Poszukuje kandydatów na następujące stanowisko: Aplikant adwokacki/radcowski Miejsce pracy: WojkowiceRegion: śląskie Opis stanowiska: Kancelaria poszukuje aplikanta adwokackiego/radcowskiego I, II lub III roku. Wymagania: umiejętność pracy bezpośrednio z klientem; umiejętność pracy samodzielnej oraz zespołowej pod presją czasu; sumienność, dokładność, dyspozycyjność oraz dobra organizacja pracy; […]

SZKOLENIE Z TEMATYKI E-COMMERCE

BĘTKOWSKA RAJCZYK ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI SP. J. zaprasza na wykład/szkolenie poświęcony aspektom prawnymdotyczącym tematyki e-commerce „JAK SPRZEDAWAĆ W INTERNECIE ZGODNIE Z PRAWEM I NIE ZWARIOWAĆ” TERMIN: 17 czerwiec 2015 rok, MIEJSCE: Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa,Ośrodek Doradczo – Szkoleniowy WDGR,sala szkoleniowa nr 4,ul. Matejki 50, Poznań Kancelaria Bętkowska Rajczyk Adwokaci i Radcowie Prawni sp. […]

BANKOWY TYTUŁ EGZEKUCYJNY NIEZGODNY Z PRAWEM

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 kwietnia 2015, P45/12 W dniu 14 kwietnia 2015 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał połączone pytania prawne Sądu Rejonowego w Koninie dotyczące zgodności przepisów art. 96, art. 97, art. 98 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku – Prawo bankowe (PB) z art. 2, art. 9, art. 32, art. 45, art. 91, […]

PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

W dniu 9 października 2014 roku do Sejmu wpłynął projekt ustawy Prawo restrukturyzacyjne tworzony przy współpracy Ministerstwa Sprawiedliwości i Ministra Gospodarki. 8 kwietnia 2015 roku w Sejmie odbyło się 2 czytanie projektu ustawy. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2015 roku. Głównym celem ustawy jest ratowanie firm prze upadkiem, zmniejszenie szarej strefy oraz […]

NOWELIZACJA USTAWY O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Z dniem 1 stycznia 2015 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych, która dotyczy Administratorów Bezpieczeństwa Informacji (ABI) w firmach. Na wstępie należy jednak zaznaczyć, że nie każde przedsiębiorstwo/spółka musi zatrudnić ABI. Ustawa przewiduje jedynie taką możliwość. Jeżeli „firma” zadecyduje o powołaniu ABI, należy pamiętać, że kandydat musi spełniać ustawowo wskazane przesłanki. […]

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Instytucja mająca na celu redukcję lub umorzenie w całości zobowiązań osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej, w przypadku zaistnienia niezawinionej niewypłacalności. Instytucja regulowana przez ustawę Prawo upadłościowe i naprawcze. 1. Niewypłacalność osoby fizycznej (konsumenta). Niewypłacalność dłużnika jest podstawową przesłanką ogłoszenia jego upadłości. Definicja niewypłacalności została zakreślona przez ustawodawcę w art. 11 ust. 1 Prawo upadłościowe […]