PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA (PSA)

Już od 1 lipca 2021 r. istnieje trzeci rodzaj spółki kapitałowej- prosta spółka akcyjna (PSA). PSA ma być nowoczesnym rozwiązaniem dla innowacyjnych przedsięwzięć, w tym w szczególności startupów i spółek high-tech, łącząc cechy spółki osobowej (możliwość wnoszenia wkładu w postaci pracy lub usług) ze spółką kapitałową (rozbudowany mechanizm pozyskiwania kapitału w drodze emisji akcji).

Prosta spółka akcyjna może być zawiązana w każdym celu prawnie dopuszczalnym przez jedną albo kilka osób (akcjonariuszy), którzy nie odpowiadają za zobowiązania spółki i którzy są zobowiązani do wniesienia na pokrycie obejmowanych akcji (niepodzielnych, nieposiadających wartości nominalnej i niestanowiących części kapitału akcyjnego) wkładów pieniężnych lub wkładów niepieniężnych.

Jakie są największe atuty prostej spółki akcyjnej?

Przy zakładaniu spółki wymagany jest kapitał na poziomie 1 zł. Wysokość kapitału akcyjnego nie jest (i nie może być) wskazywana w umowie spółki, a jego zmiana nie następuje w sformalizowanym trybie podwyższenia bądź obniżenia, stanowiącym zmianę umowy spółki.

W PSA mamy możliwość wyboru pomiędzy ustanowieniem rady dyrektorów mającej kompetencje zarządcze i nadzorcze a podziałem kompetencji na dwa dwa organy- zarząd i radę nadzorczą.

 Umowa spółki może zostać zawarta formie aktu notarialnego lub za pomocą wzorca umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym, tj. przez Internet (w trybie S24). Akcje spółki mogą być przyznane za wkład niepieniężny, nieprzeznaczony na kapitał akcyjny, np. w postaci świadczenia pracy lub usług.

Kolejnym atutem jest znaczne uproszczenie reguł dotyczących likwidacji spółki, m.in. poprzez wprowadzenie wymogu wyłącznie jednego ogłoszenia o otwarciu likwidacji, trzymiesięcznego terminu na zgłaszanie roszczeń przez wierzycieli oraz brak ustawowego okresu karencji warunkującego możliwość podziału majątku pomiędzy akcjonariuszy. Wprowadzono także nową możliwość, nie występującą w stosunku do pozostałych spółek kapitałowych, przewidującą możliwość wykreślenia prostej spółki akcyjnej z rejestru przedsiębiorców bez prowadzenia likwidacji w sytuacji, w której uchwała walnego zgromadzenia podjęta kwalifikowaną większością 3/4 głosów przy 50% quorum przewiduje przejęcie całego majątku spółki przez oznaczonego akcjonariusza (akcjonariusz przejmujący) z obowiązkiem zaspokojenia wierzycieli i pozostałych akcjonariuszy.

Prosta spółka akcyjna nie jest narzędziem pozwalającym na pozyskanie kapitału na rynku niepublicznym, stąd też jej akcje nie mogą być dopuszczone do obrotu na rynku publicznym.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:
 

Podobne wpisy