KREDYT INDEKSOWANY A DENOMINOWANY

W sprawach frankowych pojawiają się dwa pojęcia na określenie rodzaju udzielonego przez Bank kredytu- kredyt indeksowany oraz kredyt denominowany. Choć prawo bankowe nie definiuje żadnego z tych pojęć, bardzo łatwo wytłumaczyć co one oznaczają.

Kredyt indeksowany to taki kredyt, w którym suma kredytu jest wyrażana i wypłacana w walucie polskiej, indeksowanej do CHF, którą w dniu wypłaty przeliczano na walutę obcą (na franki) i księgowano jako saldo zadłużenia, a w przypadku rat dokonywano operacji odwrotnej- każdą ratę przeliczano z waluty obcej na walutę polską, zawsze według tabeli banku.

W umowach wskazywano, że bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy kwotę w złotych stanowiącą równowartość kwoty we frankach (wyraźnie oznaczonej w umowie), co prowadzi do wniosku, że wolą stron było ustalenie kwoty kredytu w złotych. W umowach określano, że kwota kredytu ma stanowić równowartość kwoty we frankach obliczonej na zasadach określanych w  regulaminie stanowiącym załącznik do umowy. Dochodziło zatem do sytuacji, w której kwota kredytu nie została ustalona.

Dodatkowo, w przypadku kredytów indeksowanych, indeksacji poddawane są również raty spłaty kredytu. Mechanizm indeksacji rat kredytowych polega na tym, że w dniu wymagalności raty kredytowej bank przelicza ratę kredytu księgowaną w CHF na złote po kursie sprzedaży CHF wyznaczanym w wewnętrznej tabeli banku.

W przypadku kredytu denominowanego kwota kredytu jest wyrażona w walucie obcej i zostaje wypłacona w tej walucie, w jakiej jest denominowany tzw. kredyt czysto walutowy, bądź w walucie krajowej według klauzuli umownej opartej na kursie kupna waluty obcej obowiązującym w banku w dniu uruchomienia kredytu. Kredyty czysto walutowe praktycznie nie były przez banki stosowane, a walutę obcą wykorzystywano jedynie w celu waloryzacyjnym, a więc w celu wyrażenia wysokości kredytu i spłaty rat. Taki mechanizm oznacza, że kredytobiorca w chwili zawierania umowy nie wie, ile dokładnie otrzyma środków w złotych. Z uwagi na wahania kursowe pomiędzy dniem zawarcia umowy a dniem uruchomienia kredytu, w przypadku kredytów denominowanych, kredytobiorca może otrzymać kwotę w złotych niższą lub wyższą niż tę, o którą wnioskował.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:
 

Podobne wpisy