Month

listopad 2015
Rodzice są przedstawicielami ustawowymi dziecka pozostającego pod ich władzą rodzicielską, czyli do chwili osiągnięcia przez dziecko pełnoletności lub do momentu, gdy rodzic nie zostanie pozbawiony władzy rodzicielskiej.Przedstawicielstwo rodziców obejmuje dokonywanie czynności prawnych, dokonywanie czynności przed sądami i innymi organami państwowymi w tym organami administracyjnymi. W ramach tych czynności mieści się przede wszystkim zarząd majątkiem dziecka, podejmowanie czynności w ramach pieczy...
Czytaj dalej
Kiedy do drzwi zaczynają pukać wierzyciele jednego z małżonków rozpoczyna się poszukiwanie rozwiązań, które pozwolą uratować majątek wspólny przed egzekucją. Jedną z kwestii, o które często pytają klienci jest możliwość ustanowienia rozdzielności majątkowej z datą wsteczną, co w ich ocenie ma uchronić majątek przed ewentualną egzekucją. Rozwiązanie to, choć z pozoru może wydawać się antidotum na...
Czytaj dalej
Sytuacja dość powszechna: kontrahent nie zapłacił przedsiębiorcy za wykonanie umowy. Przedsiębiorca występuje do sądu i uzyskuje nakaz zapłaty przeciwko dłużnikowi. Kontrahent nie składa sprzeciwu i sprawa dość szybko się kończy, lecz tylko pozornie. Przedsiębiorca nie może na drodze polubownej odzyskać pieniędzy, więc kieruje sprawę do komornika. Niebawem okazuje się, że jedyne co posiada ów niewypłacalny kontrahent, to...
Czytaj dalej
O tym jak kosztowny może być podział majątku przekonał się małżonek, który w wyniku dokonania podziału majątku po blisko 10 latach od ustania małżeństwa musiał podzielić się ze swoją byłą żoną połową wartości przysługujących mu udziałów w spółce z o.o.Stan faktyczny sprawy wyglądał następująco. Wnioskodawczyni domagała się podziału majątku wspólnego, w skład którego wchodziło m.in. 38 udziałów uczestnika...
Czytaj dalej
Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje pomiędzy małżonkami wspólność majątkowa. Jeśli małżonkowie nie podpiszą intercyzy (małżeńskiej umowy majątkowej) w ich małżeństwie od samego początku będzie istnieć ustrój ustawowej wspólności majątkowej. Wspólność ta obejmuje przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków, jak i przez każdego z nich z osobna (z wyjątkiem tych rzeczy, które zasilają majątki osobiste małżonków).Jeśli małżonek ma długi, to co do...
Czytaj dalej