TSUE o waloryzacji w sprawach frankowych

Postanowieniem z 11 grudnia 2023 roku w sprawie C-756/22 Trybunał po raz kolejny potwierdził, że bankom nie przysługuje waloryzacja kapitału ani inne dodatkowe świadczenie wykraczające poza kwotę udostępnionego kapitału. Postanowienie to stanowi uzupełnienie korzystnego dla kredytobiorców wyroku TSUE z 15 czerwca 2023 roku w sprawie o sygn. C-520/21, zgodnie z którym, bank nie ma prawa żądać zwrotu z tytułu bezprawnego korzystania z kapitału. Należy przypomnieć, że po wyroku z 15 czerwca 2023 roku banki zaprzestały kierowania przeciwko kredytobiorcom roszczeń o zapłatę wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania z tytułu udostępnionego kapitału. Alternatywnie jednak, zaczęły masowo pozywać kredytobiorców o zapłatę kwot tytułem waloryzacji kapitału.

W odpowiedzi na pytanie warszawskiego Sądu Okręgowego, czy należna bankom kwota kapitału powinna zostać powiększona o wskaźnik waloryzacji, TSUE doprecyzował stanowisko wyrażone w wyroku z 15 czerwca 2023 roku, wprost wskazując, że bank nie ma prawa żądać od kredytobiorcy zwrotu jakiejkolwiek rekompensaty innej niż zwrot równowartości wypłaconego kredytobiorcy kredytu oraz ustawowych odsetki za opóźnienie od chwili wezwania do zapłaty.

Stanowisko TSUE stanowi kolejny argument potwierdzający, że konsumenci nie muszą już obawiać się ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z zawartą przez nich umową kredytu.

Podobne wpisy