Month

sierpień 2020
W dniu 13 grudnia 2013 r. Sąd Najwyższy orzekając w składzie trzech sędziów podjął uchwałę, w której dopuścił zawarcie umowy darowizny na wypadek śmierci, jeżeli jej przedmiotem są konkretne rzeczy lub prawa, a umowa nie jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego (sygn. akt III CZP 79/13). Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do...
Czytaj dalej
Konsekwencje uchylenia się od skutków oświadczenia woli z powodu błędu.Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 24 kwietnia 2013 r. wydanym w sprawie IV CSK 600/12, przesądził o konsekwencjach uchylenia się od skutków prawnych oświadczenia w przedmiocie nabycia nieruchomości.Orzeczenie zapadło w oparciu o następujący stan faktyczny. Powodowa spółka kupiła od pozwanej w drodze przetargu ograniczonego cztery...
Czytaj dalej
Możliwość zasiedzenia służebności przesyłu na gruncie stanowiącym własność gminy.Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 10 lipca 2013 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt V CSK 320/12 uchylając zaskarżony wyrok i przekazując sprawę do ponownego rozpoznania Sądowi Apelacyjnemu odniósł się do kwestii dotyczących wynagrodzenia za korzystanie z nieruchomości od posiadacza urządzeń i napowietrznej linii elektroenergetycznej,...
Czytaj dalej
Kilka uwag o możliwości wznowienie postępowania karnego na podstawie rozstrzygnięcia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka o naruszeniu Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.W dniu 26 czerwca 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów podjął uchwałę w przedmiocie wykładni art. 540 § 3 k.p.k. (sygn. akt I KZP 14/14). Wskazany przepis stanowi, iż postępowanie...
Czytaj dalej
Zwlekanie z podziałem majątku może okazać się bardzo niekorzystne.O negatywnych konsekwencjach zwlekania z podziałem majątku wspólnego przekonał się małżonek, który w wyniku dokonania podziału majątku po blisko 10 latach od ustania małżeństwa musiał podzielić się ze swoją byłą żoną połową wartości przysługujących mu udziałów w spółce z o.o. Istotnym przy tym było to, że wartość...
Czytaj dalej
Konstytutywny charakter wyroku stwierdzającego nieważność uchwały zgromadzenia spółki kapitałowej zasady zaskarżania uchwał zarządu, rady nadzorczej i komisji rewizyjnej.Konstytutywny charakter wyroku stwierdzającego nieważność uchwały zgromadzenia spółki kapitałowej – zasady zaskarżania uchwał zarządu, rady nadzorczej i komisji rewizyjnej.W dniu 18 września 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów podjął uchwałę o przełomowym znaczeniu dla polskiego prawa...
Czytaj dalej
Stwierdzenie nabycia spadku a przerwanie biegu przedawnienia roszczenia o zachowekNie zawsze upływ pięcio letniego terminu od daty ogłoszenia testamentu lub od otwarcia spadku pozbawia uprawnionego możliwości uzyskania na drodze sądowej zachowku. Taki wniosek wynika z uchwały Sądu Najwyższego z dnia 10 października 2013 roku (sygn. akt III CZP 53/13). Sąd Najwyższy uznał, że złożenie przez uprawnionego do...
Czytaj dalej
Czy orzeczenie tymczasowe sądu państwa obcego wydane przed ewentualnym orzeczeniem rozwodu może skutkować powstaniem rozdzielności majątkowej małżeńskiej?Wyrokiem z dnia 28 maja 2014 roku o sygnaturze I CSK 330/13 Sąd Najwyższy orzekł, iż przewidziana w art. 54 § 1 KRO rozdzielność majątkowa małżeńska może wynikać z orzeczenia sądu państwa obcego, jeżeli odpowiada wydawanemu przez sąd polski...
Czytaj dalej
Zgodnie z art. 337 §1 Kodeksu spółek handlowych akcje są zbywalne. Jednakże kwestia przeniesienie akcji na okaziciela nie jest regulowane przepisami Kodeksu spółek handlowych. W związku z tym odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu cywilnego, dotyczące papierów wartościowych (w szczególności przepisy art. 9217, art. 92111, art. 92112 oraz art. 92116 KC). Dla ważności przeniesienia akcji na okaziciela...
Czytaj dalej
Czy prawa majątkowe nabyte przez jednego małżonka po rozwiązaniu i likwidacji spółki cywilnej oraz ich surogaty można traktować jako składniki majątku wspólnego małżonków?Postanowieniem z dnia 16 stycznia 2013 roku Sąd Najwyższy rozpoznał sprawę dotyczącą dopuszczalności żądania przez małżonka rozliczenia wartości usług świadczonych przez drugiego małżonka na rzecz spółki cywilnej przy podziale majątku wspólnego i zaliczenie...
Czytaj dalej
1 2 3