PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ BANKOWYCH W SPRAWACH FRANKOWYCH.

Kiedy przedawnia się kredyt?

Z perspektywy kredytobiorcy w kwestii rozliczeń z bankiem najistotniejsze znaczenie ma 10 letni termin przedawnienia. Krótko mówiąc w przypadku wygrania sprawy frankowej kredytobiorca może odzyskać zwrot zapłaconych bankowi rat (w przypadku nieważności umowy) lub nadpłaconych (w przypadku uznania niektórych zapisów umowy za naruszające prawa konsumenta) za maksymalnie 10 lat wstecz licząc od daty złożenia pozwu.

Kiedy przedawniają się roszczenia Banku wobec kredytobiorcy?

Generalna zasada mówi o tym, że roszczenia banku wobec kredytobiorcy przedawniają się z upływem 3 lat. Nieco inaczej sytuacja prezentuje się w przypadku kredytów hipotecznych, kiedy to bank posiada zabezpieczenie na majątku kredytobiorcy w postaci hipoteki na jego nieruchomości. Przedawnienie roszczeń bankowych nie będzie dotyczyć zabezpieczonej hipoteką nieruchomości, niezależnie od tego, jaki czas upłynie od momentu, w którym dług wobec banku stał się wymagalny. Może zdarzyć się, że upłynie okres 3 lat od momentu wymagalności spłaty zadłużenia wobec banku i bank w tym czasie nie podejmie żadnych czynności sądowych, nadal jednak będzie istniał wpis hipoteki w księdze wieczystej nieruchomości kredytobiorcy. Wówczas bank będzie mógł egzekwować swój długwyłącznie do wysokości sumy hipotecznej i z ograniczeniem do nieruchomości, która była zabezpieczeniem kredytu. Oznacza to, że kredytobiorca utraci dom, mieszkanie czy działkę, jednak nie będzie musiał ponosić dodatkowych kosztów nawet wtedy, jeśli okaże się, że jej wartość jest niższa od sumy zadłużenia. 

Od kiedy liczyć bieg przedawnienia roszczeń Banku wobec kredytobiorcy?

Tak jak wskazałam powyżej, zasadniczo przedawnienie roszczeń bankowych następuje po trzech latach od momentu, w którym stały się wymagalne, a więc kiedy dłużnik nie dokonał spłaty w terminie wskazanym w harmonogramie. W związku z tym bieg naliczania przedawnienia roszczeń bankowych będzie dotyczyć konkretnej płatności. Może się okazać, że część z nich ulegnie przedawnieniu, a pozostałe będą nadal obowiązywały.

Niesolidny dłużnik, który nie będzie regulował kolejnych rat kredytu i podejmował rozmów z bankiem, może otrzymać wypowiedzenie umowy kredytu, co będzie wiązało się z koniecznością jednorazowego uregulowania wszystkich pozostałych do spłaty rat. Przedawnienie kredytu będzie liczyć się osobno dla rat niespłaconych przed otrzymaniem wypowiedzenia umowy, a osobno dla pozostałej należności: w tym drugim przypadku przedawnienie długu wobec banku nastąpi po trzech latach od wskazanego przez Bank terminu płatności.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:
 

Podobne wpisy