KREDYT FRANKOWY MAŁŻONKÓW

Małżonkowie, którzy wspólnie zaciągnęli kredyt, odpowiadają za kredyt całym swoim majątkiem. Jeśli natomiast zdecydują się na wniesienie pozwu przeciw bankowi, mogą występować wspólnie, może to również uczynić jeden z nich, ponieważ zgodnie z kodeksem rodzinnym, poza wyjątkami, każdy z małżonków może samodzielnie zarządzać majątkiem wspólnym.

A co z kredytem we frankach w przypadku rozwodu?

Teoretycznie najprostszym, choć w praktyce niestety jednym z najtrudniejszych rozwiązań jest po prostu porozumienie się z byłym małżonkiem i ustalenie szczegółów spłacania kredytu, np. na przemian lub po połowie. Należy jednak pamiętać, że takie porozumienie pomiędzy małżonkami nie wiąże banku. Jeśli więc jeden z byłych małżonków zaprzestanie spłacać kredyt, bank będzie mógł żądać zapłaty od drugiego z nich.

Innym rozwiązaniem może być przejęcie długu przez jednego małżonka. Umowę o przejęcie długu reguluje art. 519 KC i musi ona zostać spisana pod rygorem nieważności. Może się jednak okazać, że małżonek chcący przejąć kredyt nie ma zdolności kredytowej do tak wysokiej kwoty. Wówczas bank jako wierzyciel, może nie wyrazić zgody na takie przejęcie długu. Koniecznym może zatem okazać się dodatkowe zabezpieczenie kredytu lub przystąpienie kolejnej osoby do kredytu w miejsce byłego małżonka (np. rodziców, nowego partnera itp.).

Brak porozumienia co do przejęcia kredytu nie wyklucza możliwości wytoczenia sprawy frankowej. Nawet po rozwodzie można wystąpić do sądu z pozwem o odfrankowanie umowy lub też o stwierdzenie jej nieważności (czyli prościej mówiąc anulowanie umowy).

Jeśli umowę kredytu we frankach zawarli małżonkowie i doszło do rozwodu, to przed dokonaniem podziału majątku obejmującego rozliczenie umowy kredytu z żądaniem stwierdzenia jej nieważności bądź zwrotu nienależnego świadczenia wobec nieważności umowy może wystąpić każdy z byłych małżonków za zgodą drugiego. Natomiast z żądaniem zasądzenia np. połowy dokonanej nadpłaty w ramach tzw. odfrankowienia umowy może wystąpić samodzielnie każdy z byłych małżonków.

Rozwód nie pozbawia małżonków, którzy zaciągnęli kredyt we frankach skierowania sprawy przeciwko bankowi do sądu, dlatego jeśli czujecie się oszukani przez Bank, nie warto zwlekać, bo wraz z upływem każdego miesiąca przedawniają się kolejne wpłacone przez was należności.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:
 

Podobne wpisy