ALIMENTY OD DZIADKÓW

W sytuacji, gdy rodzic uchyla się od obowiązku alimentacyjnego i gdy już nawet komornik nie jest w stanie pomóc, istnieje możliwość żądania alimentów od dziadków. Dziadkowie są zobowiązani do alimentacji wobec wnuków w dalszej kolejności, czyli dopiero po rodzicach. Nie wystarczy jednak, aby rodzic zobowiązany do płacenia alimentów uchylał się od tego obowiązku z uwagi np. na brak zatrudnienia. Ważne jest, aby drugi z rodziców również nie był w stanie samodzielnie utrzymać dziecka. Dziadkowie są zobowiązani do uiszczania alimentów, jeżeli uzyskanie środków utrzymania od rodziców jest niemożliwe lub połączone z nadmiernymi trudnościami.

Realizowanie obowiązku alimentacyjnego przez dziadków może zarówno polegać na uiszczaniu określonej kwoty jak i na podejmowaniu osobistych starań o utrzymanie i wychowanie. Nie zawsze jednak uda się uzyskać od dziadków alimenty w takiej samej wysokości, jak były one zasądzone od rodzica. Wysokość płaconych alimentów przez dziadków na rzecz wnuka zależna będzie od usprawiedliwionych potrzeb wnuka, ale również od zarobkowych i majątkowych możliwości dziadków.

Czy można sprzedać wierzytelność z nieopłaconych alimentów? >>

W jaki sposób uzyskać alimenty od dziadków, gdy dobrowolnie nie chcą pomagać wnukom? Przede wszystkim złożyć do sądu pozew o alimenty. Pozew składasz do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka. Pozew o alimenty na dziecko zwolniony jest z opłaty sądowejWraz z pozwem o alimenty można złożyć wniosek o zabezpieczenie, na podstawie którego sąd może przyznać alimenty już na czas postępowania. Jeśli nie uda się przed sądem zawrzeć ugody, należy liczyć się z tym, że postępowanie potrwa kilka miesięcy, jeśli nie dłużej.

Istotne jest, że obowiązek alimentacyjny dziadków staje się ich własnym obowiązkiem, co oznacza możliwość zasądzenia alimentów w przypadku ich niewykonywania, a także przeprowadzenie postępowania egzekucyjnego. Ustaje jednak z chwilą, w której rodzice zaczną ponownie płacić alimenty na rzecz dziecka.

Dziadkom, w sytuacji spełnienia obowiązku, przysługuje roszczenie regresowe (czyli możliwość ubiega się o zwrot dostarczonych alimentów) w stosunku do osoby, która powinna była je płacić. W ten sposób mogą żądać zwrotu zapłaconych kwot za rodzica, który nie wywiązywał się ze swojego obowiązku. Nie oszukujmy się jednak, uzyskanie zwrotu zapłaconych przez dziadków alimentów w praktyce jest najczęściej niewykonalne. Rodzic, który nie płacił alimentów na dziecko, nie zwróci ich  dziadkom.

Alimenty - rozwód przedsiębiorcy

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:
 

Podobne wpisy