JAK DŁUGO PO ROZWODZIE MOŻNA SIĘ UBIEGAĆ O PODZIAŁ MAJĄTKU?

Orzeczenie rozwodu niesie ze sobą wiele konsekwencji. Jedną z najpoważniejszych jest ustanie wspólności majątkowej między byłymi małżonkami – przekształca się ona wówczas we współwłasność w częściach ułamkowych, tzn. taką, w której każdy współwłaściciel ma określony przypadający mu udział (w przypadku rozwodzących się małżonków zazwyczaj jest to połowa całego dotychczasowego majątku wspólnego, choć w szczególnych przypadkach możliwe jest ustanowienie nierównych udziałów). Aby znieść tę współwłasność, konieczne jest dokonanie podziału majątku.

Kiedy sąd dokonuje podziału majątku wspólnego?

Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, o podziale majątku wspólnego może orzec sąd prowadzący postępowanie rozwodowe – jeżeli wniosek o to złoży jeden z małżonków i jeśli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu. W praktyce jednak takie sytuacje zdarzają się dosyć rzadko, ponieważ postępowanie o podział majątku, szczególnie jeśli w jego skład wchodzą np. nieruchomości czy przedsiębiorstwo, jest skomplikowane, a co za tym idzie – długotrwałe. Jeśli do podziału majątku wspólnego nie dojdzie w postępowaniu rozwodowym, właściwym do rozstrzygnięcia tej kwestii będzie sąd rejonowy właściwy ze względu na miejsce położenia majątku.

Czy roszczenie o podział majątku ulega przedawnieniu?

Skoro podzielenie majątku małżonków w wyroku rozwodowym nie zawsze jest możliwe, pojawia się pytanie – ile lat po rozwodzie można się domagać podziału majątku? Czy roszczenie o podział majątku ulega przedawnieniu? Przepisy prawa nie regulują takiego terminu. Oznacza to, że możliwość dokonania podziału majątku wspólnego nie może się przedawnić – można z nim wystąpić kilka, a  nawet kilkanaście lat po uprawomocnieniu się orzeczenia o rozwodzie. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że nadmierne zwlekanie z dokonaniem podziału majątku może nieść dla byłych małżonków różne negatywne konsekwencje – na przykład w sytuacji, w której tylko jedno z nich jest w posiadaniu przedmiotów wchodzących w skład majątku wspólnego.

Przy zastanawianiu się nad sądowym podziałem majątku, należy mieć na względzie fakt, że postępowania te mogą trwać bardzo długo. Sąd musi w nich bowiem dokonywać precyzyjnych obliczeń wartości poszczególnych składników majątku, co może oznaczać konieczność np. powoływania biegłych – a to znacząco wydłuża całą procedurę. Lepszym rozwiązaniem może się zatem okazać umowa o podział majątku po rozwodzie – możliwość jej zawarcia również nie ulega przedawnieniu. Można ją zatem zawrzeć w dowolnym momencie – nawet, gdy od orzeczenia rozwodu upłynęło wiele czasu.

Polecamy również:

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:
 

Podobne wpisy