ROZWÓD Z ORZECZENIEM O WINIE – JAKIE SĄ KORZYŚCI STWIERDZENIA WINY?

Rozwodzący się małżonkowie niejednokrotnie zastanawiają się, czy warto żądać rozwodu z orzeczeniem wyłącznej winy drugiego małżonka. Często jednak decydują się na takie rozwiązanie, mając na względzie wynikające z niego korzyści – mimo tego, że trwa ono długo i wiąże się zazwyczaj z głębokim konfliktem między stronami.

Rozstrzygnięcie w sprawie alimentów dla byłego małżonka

Pierwszą konsekwencją rozwodu z orzekaniem o wyłącznej winie współmałżonka jest fakt, że małżonek uznany za niewinnego nie będzie musiał płacić na rzecz małżonka winnego alimentów, nawet jeżeli ten znajdzie się w niedostatku. Co więcej, niewinny małżonek może żądać od drugiego alimentów, nawet jeśli nie popadnie po rozwodzie w niedostatek – wystarczy że istotnie pogorszy się jego sytuacja materialna. Celem orzeczenia alimentów jest tutaj bowiem nie tyle wsparcie małżonka znajdującego się w trudnej sytuacji, co zrekompensowanie mu utraconego statusu życiowego. W przypadku orzeczenia o wyłącznej winie jednego z małżonków, jego obowiązek do dostarczania alimentów byłemu współmałżonkowi (jeśli oczywiście pogorszyła się jego sytuacja finansowa), jest praktycznie nieograniczony w czasie – trwa on tak długo, jak długo małżonek niewinny nie wstąpi w kolejny związek małżeński.

Natomiast jeżeli sąd uzna, że winę za rozpad małżeństwa ponoszą oboje małżonkowie, wówczas do alimentów uprawniony będzie małżonek, który z tego powodu popadł w niedostatek, tzn. nie jest w stanie sam zaspokoić swoich podstawowych potrzeb. Również ten obowiązek ustaje dopiero w wyniku wstąpienia przez uprawnionego do alimentów małżonka w kolejny związek małżeński.

Rozwód z orzeczeniem o winie a podział majątku wspólnego

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, każdy z małżonków może z ważnych powodów żądać, żeby ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z nich przyczynił się do powstania tego majątku. Przy ocenie, czy za ustaleniem nierównych udziałów przemawiają „ważne powody”, powinna być brana pod uwagę wina małżonka, jaką ponosi on za rozpad małżeństwa (postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 24.04.2013r., sygn. akt IV CSK 553/12). Może więc wystąpić sytuacja, w której powody, uzasadniające orzeczenie o wyłącznej winie jednego z małżonków, będą uzasadniały również ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym na korzyść małżonka niewinnego.

Rozwód z orzeczeniem o winie a kwestie związane z małoletnimi dziećmi stron

Sprawa rozwodowa z orzekaniem o winie jednego małżonka może się wiązać z konsekwencjami w zakresie rozstrzygnięć związanymi z wspólnymi dziećmi małżonków. W tym przypadku, podobnie jak w przypadku podziału majątku wspólnego, wszystko będzie zależało od tego, jakie było zachowanie winnego małżonka – jeśli była to np. przemoc fizyczna lub psychiczna, to z pewnością sąd weźmie to pod uwagę przy rozstrzyganiu kwestii np. władzy rodzicielskiej czy kontaktów z dziećmi.

W kontekście powyższych korzyści warto jeszcze wziąć pod uwagę, ile trwa sprawa rozwodowa z orzekaniem o winie. Należy pamiętać, że wina współmałżonka musi zostać udowodniona – pomocne mogą tu się okazać wydruki sms-ów, korespondencji, różnego rodzaju dokumenty, ale także zeznania świadków. I to właśnie konieczność przeprowadzenia dowodu z zeznań świadków sprawia, że czas trwania sprawy rozwodowej z orzekaniem o winie liczy się nawet w latach.

Polecamy również:

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:
 

Podobne wpisy