CZY UPADŁOŚĆ MAŁŻONKA WPŁYWA NA USTANOWIONĄ WCZEŚNIEJ ROZDZIELNOŚĆ MAJĄTKOWĄ?

Prowadzisz działalność gospodarczą, grozi ci upadłość i próbujesz ochronić majątek małżeński wprowadzając intercyzę i przenosząc wszystkie wartościowe składniki majątku na drugiego małżonka? A może uważasz, że w tej trudnej sytuacji pomoże szybki rozwód i w następstwie tego podział majątku?

Zanim zdecydujesz się na taki ruch przeczytaj to co napisałam poniżej, bo pochopne działania mogą przynieść więcej problemów niż pożytku…

O tym kiedy rozdzielność majątkowa będzie skuteczna wobec ogłoszenia upadłości małżonka pisałam tutaj:  Rozdzielność majątkowa a ogłoszenie upadłości małżonka

Zmiana przepisów o upadłości konsumenckiej

Od 24 kwietnia 2020 r. radykalnej zmianie uległy przepisy o upadłości konsumenckiej. Przy okazji również wprowadzono kilka zmian dotyczących ogólnych reguł postępowania upadłościowego, w tym między innymi zmodyfikowano przepisy dotyczące wpływu ustanowionej rozdzielności majątkowej na upadłość małżonka.

Nie uległa zmianie ogólna reguła mówiąca o tym, że rozdzielność majątkowa ustanowiona orzeczeniem sądu w przeciągu roku przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości  jest bezskuteczna wobec masy, czyli syndyk będzie ją traktował tak, jakby nigdy nie została ustanowiona.

Tę samą zasadę stosuje się do sytuacji, gdy rozdzielność majątkowa powstaje z mocy prawa, czyli wskutek rozwodu, separacji, ubezwłasnowolnienia jednego z małżonków. Krótko mówiąc jeśli wyrok w sprawi rozwodowej uprawomocnił się w przeciągu roku przed dniem złożona wniosku o ogłoszenie upadłości, syndyk będzie miał prawo domagać się wydania mu wszystkich przedmiotów, które wchodziły w dniu zniesienia wspólności w skład majątku wspólnego, a w razie ich zbycia, żądać wydania ekwiwalentu, który wpłynął do majątku małżonka.

Co więc się zmieniło?

Przede wszystkim ustawodawca przyznał możliwość obrony ustanowionej z mocy prawa rozdzielności majątkowej.

Chodzi tutaj wyłącznie o sytuacje, gdy rozdzielność majątkowa jest skutkiem rozwodu, separacji, ubezwłasnowolnienia małżonka. Wówczas rozwiedziony małżonek upadłego albo małżonek upadłego może w drodze powództwa lub zarzutu żądać uznania rozdzielności majątkowej za skuteczną w stosunku do masy upadłości, jeżeli w chwili powstania rozdzielności majątkowej nie wiedział o istnieniu podstawy do ogłoszenia upadłości, a powstanie rozdzielności majątkowej nie doprowadziło do pokrzywdzenia wierzycieli.

Takie powództwo wnosi się do sądu upadłościowego. Sąd może zabezpieczyć powództwo przez ustanowienie zakazu zbywania lub obciążania mienia, które stanowiło majątek wspólny małżonków.

Pamiętaj jednak, że te przepisy nie mają zastosowania do ustanowienia rozdzielności majątkowej poprzez umowę zawartą u notariusza. Intercyza jest skuteczna w stosunku do masy upadłości tylko wtedy, gdy umowa zawarta została co najmniej dwa lata przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:
 

Podobne wpisy