OPŁATY SĄDOWE W SPRAWACH O ROZWÓD I SEPARACJĘ – CO ILE KOSZTUJE?

Opłata od pozwu o rozwód lub separację wynosi 600,00 zł. W ramach tej opłaty, sąd zamieszcza w wyroku tzw. rozstrzygnięcia obligatoryjne, na które składają się: rozstrzygnięcia o kosztach wychowania i utrzymania małoletnich dzieci stron (alimenty), o sposobie wykonywania w stosunku do nich władzy rodzicielskiej, o kontaktach między rodzicami a dzieckiem oraz o podziale do korzystania zajmowanego wspólnie mieszkania. Od tych rozstrzygnięć nie są pobierane dodatkowe opłaty. Opłaty ulegają zmianie w sytuacji gdy chcemy, aby sąd rozstrzygnął o dodatkowo zgłoszonym przez nas żądaniu.

W przypadku alimentów na rzecz małżonka Sąd w wyroku kończącym sprawę orzeka, że małżonek zobowiązany do płacenia alimentów musi uiścić tzw. opłatę stosunkową stanowiącą 5% od ustalonej kwoty alimentów za okres jednego roku.

Jeśli żądamy eksmisji małżonka, wówczas Sąd pobiera od eksmitowanego opłatę stałą w wysokości 200 zł. W przypadku wniosku o podział majątku wspólnego Sąd pobiera opłatę 1.000 zł. Opłata ta ulega zmniejszeniu do kwoty 300,00 zł w przypadku zgodnego stanowiska stron co do podziału majątku. Ważne jest jednak, że w przypadku rozstrzygnięć fakultatywnych, które wskazałam powyżej, Sąd nie pobiera opłat już w chwili zgłoszenia roszczenia, a dopiero w chwili wydania orzeczenia kończącego sprawę. Ponadto, Sąd pobiera powyższe opłaty tylko w przypadku pozytywnego uwzględnienia wniosku.

W przypadku separacji – oprócz możliwości wniesienia pozwu małżonkowie mają także możliwość złożenia wniosku o separację w postępowaniu nieprocesowym, jednak tylko na zgodne żądanie małżonków. Wniosek taki podlega opłacie stałej w wysokości 100,00 zł.

Zgoda małżonków na rozwód lub separację bez orzekania o winie ma wpływ na koszty postępowania. Jeśli strony są zgodne w tej kwestii, wówczas po zakończonym postępowaniu sąd z urzędu zwraca powodowi 300 zł, a więc połowę uiszczonej opłaty. W takiej sytuacji Sąd najczęściej nakazuje drugiemu małżonkowi zwrot na rzecz powoda kwoty 150,00 zł, co oznacza, że rozwód (separacja) to dla każdej ze stron koszt 150,00 zł.

Sąd natomiast z urzędu zwraca stronie całą uiszczoną opłatę od pozwu o rozwód lub separację albo wniosku o separację w razie cofnięcia pozwu lub wniosku na skutek pojednania się stron w pierwszej instancji, które w konsekwencji prowadzi do umorzenia postępowania. W razie pojednania się stron przed zakończeniem postępowania apelacyjnego, zwraca się także połowę uiszczonej opłaty od apelacji.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:
 

Podobne wpisy