PROGRAM „RODZINA 500 PLUS” KROK PO KROKU

W urzędach trwają intensywne przygotowania do wdrożenia programu „Rodzina 500 plus”. Jaki będzie ich efekt, zobaczymy niebawem.

Wnioski można będzie złożyć na kilka sposobów m. in. osobiście w urzędzie, wysyłając pocztą bądź elektronicznie. Podpisane 8 marca 2016 r. porozumienie o współpracy pomiędzy ZUS-em a bankiem PKO BP S.A. również będzie stanowić niewątpliwe ułatwienie dla ubiegających się o świadczenie. Wniosek będzie można złożyć wraz z odpowiednimi załącznikami przez internetowe konto.

Wniosek można pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz na stronach urzędów.

W Poznaniu przyznawaniem świadczeń będzie się zajmowało Poznańskie Centrum Świadczeń. Tam też raz do roku będzie należało złożyć wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego. W Poznaniu będzie funkcjonować pięć punktów obsługi programu „500+”.

Osoby ubiegające się o świadczenie na drugie i kolejne dziecko będą musiały złożyć jedynie wniosek, w którym należy podać dane osoby ubiegającej się o świadczenie (imię, nazwisko, nr PESEL, stan cywilny, obywatelstwo, adres miejsca zamieszkania), dane dzieci oraz dane członków rodziny (małżonków, rodziców dzieci, opiekuna faktycznego dziecka, dzieci w wieku do 25. roku życia pozostające na utrzymaniu tych osób, oraz dzieci, które ukończyły 25 rok życia, jednak posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności).

W przypadku, kiedy dziecko zgodnie z orzeczeniem sądu znajduje się pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców, zalicza się jednocześnie do członków rodzin obydwojga rodziców. Wśród danych członków rodziny należy również zamieścić dane dzieci. Następnie należy zaznaczyć odpowiednie oświadczenie dotyczące miejsca pobytu oraz podać numer rachunku bankowego, na który ma być wpłacana kwota świadczenia.

W przypadku ubiegania się o świadczenie na pierwsze dziecko powyższe informacje należy uzupełnić o informacje dotyczące: orzeczenia o niepełnosprawności dziecka (w przypadku ubiegania się o świadczenie na pierwsze dziecko, jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się takim oświadczeniem.), organu, do którego opłacane są składki na ubezpieczenie zdrowotne, kwoty alimentów świadczonych na rzecz innych osób spoza rodziny (jeśli takowe są płacone), osiągniętych dochodów, informacji na temat sytuacji związanych z uzyskaniem lub utratą dochodu.

Do wniosku  o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko należy dołączyć dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym m. in oświadczenia członków rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalone jest prawo do świadczenia oraz oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne; informacje dotyczących gruntów rolnych, alimentów, utraty bądź uzyskania dochodu; orzeczenia sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka, prawomocnego orzeczenia sądowego orzekającego rozwód lub separację oraz w przypadku cudzoziemca karty pobytu.

Wszystkie dokumenty oprócz oświadczeń członków rodziny o dochodach, zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego oraz informacji dotyczących alimentów należy złożyć w kopiach tych dokumentów.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:
 

Podobne wpisy