RESTRUKTURYZACJA. POSTĘPOWANIE O ZATWIERDZENIE UKŁADU.

Postępowanie o zatwierdzenie układu to najprostsze i najmniej sformalizowane postępowanie ze wszystkich postępowań restrukturyzacyjnych.

Dla kogo przeznaczone jest postępowanie o zatwierdzenie układu?

Postępowanie to jest przeznaczone dla przedsiębiorców,  których suma spornych wierzytelności nie przekracza 15 % wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem.

W tym postępowaniu to dłużnik głównie zobowiązany jest do działania. Przygotowanie przedsiębiorstwa do wdrożenia układu, rozmowy z wierzycielami, ustalenie propozycji układowych wymaga jednak pomocy doradcy restrukturyzacyjnego. Udział doradcy restrukturyzacyjnego ma gwarantować przebieg postępowania zgodnie z prawem. W postępowaniu tym pełni on rolę nadzorcy układu.

Jakie są zalety postępowania o zatwierdzenie układu?

Postępowanie to umożliwia przeprowadzenie restrukturyzacji zobowiązań przed formalnym wszczęciem postępowania restrukturyzacyjnego. Nie pozbawia Cię możliwości zarządu firmą– możesz dalej prowadzić przedsiębiorstwo i doprowadzić w stosunkowo krótkim czasie do faktycznej redukcji zadłużenia swojej firmy.

Od czego zacząć?

Pierwszym krokiem jest zawarcie przez dłużnika z doradcą restrukturyzacyjnym umowy o sprawowanie nadzoru nad postępowaniem restrukturyzacyjnym. Co do zasady nadzorca układu pełni swoją funkcję od dnia zawarcia umowy.

Następnie dłużnik wyznacza dzień układowy. Skład wierzycieli uprawnionych do głosowania nad układem ustala się według stanu z dnia układowego, zaś wierzytelności powstałe po dniu układowym nie są objęte układem. Ustawa wymaga, aby dzień układowy przypadał nie wcześniej niż trzy miesiące i nie później niż dzień przed dniem złożenia wniosku o zatwierdzenie układu. Prawidłowość wyznaczenia dnia układowego sankcjonuje regulacja, że głosy wierzycieli zachowują ważność, o ile wniosek dłużnika o zatwierdzenie układu wpłynął do sądu restrukturyzacyjnego przed upływem trzech miesięcy od dnia oddania głosu.

Po ustaleniu dnia układowego dłużnik zbiera głosy na piśmie, przedstawiając wierzycielom karty do głosowania, których obligatoryjną treść pod rygorem nieważności określa ustawa. Oznacza to, że w postępowaniu restrukturyzacyjnym z zatwierdzeniem układu nie dochodzi do odbycia formalnie zwoływanego zgromadzenia wierzycieli, jak chociażby w dotychczasowym postępowaniu upadłościowym z opcją układową.

Kiedy układ zostaje przyjęty?

Układ zostanie przyjęty tylko wtedy, gdy opowie się za nim większość wierzycieli uprawnionych do głosowania nad układem, mających łącznie co najmniej dwie trzecie sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem.

Po przyjęciu układu dłużnik składa do sądu restrukturyzacyjnego wniosek o zatwierdzenie układu.

Po wydaniu postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia układu przez sąd restrukturyzacyjny do dnia jego uprawomocnienia nadzorca układu wykonuje uprawnienia nadzorcy sądowego. W praktyce oznacza to tyle, że dłużnik może dokonywać wobec swojego majątku czynności zwykłego zarządu, zaś na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymagana jest zgoda nadzorcy.

Czy istnieje możliwość wstrzymania egzekucji?

W postępowaniu postępowaniu o zatwierdzenie układu nie stosuje się przepisów o zabezpieczeniu. Oznacza to, że jeżeli przeciwko dłużnikowi toczy się postępowanie egzekucyjne, w tym postępowaniu restrukturyzacyjnym nie będzie możliwości wstrzymania działań komornika.

Jeśli chcesz więcej wiedzieć na temat restrukturyzacji zajrzyj na blog https://restrukturyzacja.biz/

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:
 

Podobne wpisy