ALIMENTY W UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej dłużnika nie powoduje, że zobowiązania alimentacyjne w „cudowny” sposób znikają. Wręcz przeciwnie – obowiązek alimentacyjny trwa nadal a ogłoszenie upadłości jedynie modyfikuje reguły jego realizowania.

Jeżeli w dniu ogłoszeniu upadłości konsumenckiej posiadasz jakieś zaległe alimenty i zostaną one zgłoszone przez wierzyciela syndykowi, to dług ten znajdzie się na liście wierzytelności obok pozostałych długów. Alimenty zostaną zaliczone do kategorii pierwszej, jeśli chodzi o kolejność zaspokajania. Oznacza to, że zostaną spłacone z masy upadłości w pierwszej kolejności, o ile oczywiście w masie upadłości będą wystarczające środki na dokonanie zapłaty.

Po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej to syndyk zamiast komornika wypłaca alimenty za upadłego. Jeśli do momentu ogłoszenia upadłości miałeś zajęcie komornicze, syndyk poinformuje komornika o tym, że od dnia ogłoszenia upadłości to on jest właściwy do ich wypłaty i wówczas postępowanie egzekucyjne zostanie umorzone. Bieżące alimenty syndyk wypłaca z wynagrodzenia za pracę upadłego. Dlatego też, jeśli wierzyciel chce otrzymywać alimenty od upadłego, musi  zgłosić się do syndyka z dokumentem potwierdzającym istnienie obowiązku alimentacyjnego (orzeczenie sądu lub ugoda).

Na poczet alimentów syndyk może zająć do 3/5 pensji, nawet jeśli otrzymujesz minimalne wynagrodzenie. Oznacza to, że przy długach alimentacyjnych nie ma kwoty wolnej od zajęć. 

Jeżeli masa upadłości nie pozwala na wypłatę jakichkolwiek, nawet bieżących alimentów, wierzyciel może ubiegać się o wypłatę alimentów z Funduszu Alimentacyjnego. Niestety, aby otrzymać takie świadczenie konieczne jest wykazanie, że prowadzona przeciwko dłużnikowi egzekucja okazała się bezskuteczna. Problemem jest to, że ogłoszenie upadłości prowadzi do automatycznego umorzenia wszystkich postępowań egzekucyjnych i uniemożliwia wszczęcie nowych. Dlatego też w takim przypadku warto, aby osoba uprawniona do otrzymywania alimentów zgłosiła się do syndyka z prośbą o wydanie zaświadczenia na potrzeby wypłaty świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego. Syndyk w takim zaświadczeniu wskaże, że nie ma możliwości aby alimenty były wypłacane z masy upadłości z uwagi na jej ubóstwo, co powinno być traktowane tak samo jak postanowienie komornika o umorzeniu postępowania egzekucyjnego z uwagi na bezskuteczność egzekucji.

Co ważne, jeśli alimenty nie były na bieżąco spłacane w toku postępowania upadłościowego i narosło z tego tytułu zadłużenie, uprawniony do alimentów będzie mógł domagać się ich od dłużnika po zakończeniu postępowania upadłościowego.

Pamiętaj, że długi alimentacyjne nie podlegają umorzeniu w upadłości konsumenckiej.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:
 

Podobne wpisy