JAK NAPISAĆ APELACJĘ OD WYROKU W SPRAWIE O ROZWÓD?

Jak często zdarza się, że jedna ze stron wychodzi niezadowolona po ogłoszeniu wyroku w sprawie rozwodowej? Zawsze, gdy rozwód nie nastąpił na zgodny wniosek stron i gdy wyrok zawiera odmienne rozstrzygnięcie od oczekiwanego. Niekorzystny wyrok sądu okręgowego nie musi oznaczać końca sprawy.

Od wyroku sądu okręgowego, który ogłosił rozwód przysługuje Ci prawo do wniesienia apelacji do sądu apelacyjnego. Apelację możesz złożyć co do całości wyroku- jeśli nie zgadzasz się z każdym jego punktem- lub też co do części wyroku- wskazując, z którym konkretnie punktem się nie zgadzasz.

Aby napisać apelację do sądu musisz w pierwszej kolejności złożyć wniosek o uzasadnienie i doręczenie odpisu wyroku wraz z uzasadnieniem. Na złożenie takiego wniosku masz 7 dni od daty ogłoszenia wyroku. Wniosek podlega opłacie stałej w kwocie 100 zł- wykonujesz przelew na rzecz sądu, który ogłosił wyrok a w tytule wpisujesz: „opłata od wniosku o uzasadnienie wyroku w sprawie o sygnaturze akt …”. Do wniosku o uzasadnienie załączasz wydruk potwierdzenia uiszczonej opłaty sądowej i wysyłasz listem poleconym lub składasz w biurze podawczym sądu. Pamiętaj aby podać sądowi swój aktualny adres zamieszkania, aby później nie było problemów związanych z doręczeniem przesyłki sądowej.

To dopiero pierwszy krok na drodze do napisania apelacji od wyroku.

Po otrzymaniu uzasadnienia wyroku masz 14 dni na sporządzenie i wysłanie do sądu apelacji.

O czym musisz pamiętać przygotowując apelację od wyroku rozwodowego?

Przede wszystkim w apelacji od wyroku rozwodowego musisz oznaczyć wyrok, od którego wnosisz apelację (podać datę jego wydania i sygnaturę akt sprawy) i wskazać, czy wyrok zaskarżasz w całości czy w części. Ponadto, musisz zwięźle przedstawić zarzuty (wskazać konkretne uchybienia sądu) oraz je uzasadnić. W apelacji od wyroku rozwodowego możesz powołać, w razie potrzeby, nowe fakty i dowody, przy czym musisz wykazać, że ich powołanie w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji nie było możliwe albo że potrzeba powołania się na nie wynikła później. I kolejna bardzo ważna rzecz-Twoja apelacja od wyroku rozwodowego musi zawierać wniosek o zmianę lub o uchylenie wyroku z zaznaczeniem zakresu żądanej zmiany lub uchylenia.

Apelacja podlega opłacie i musi zostać złożona w dwóch egzemplarzach, tak aby jeden z nich sąd mógł doręczyć drugiej stronie.

Brzmi skomplikowanie? Dosyć. Dlatego zanim zdecydujesz się samodzielnie sporządzić apelację od wyroku rozwodowego, warto abyś przynajmniej skonsultował się z adwokatem zajmującym się prawem rodzinnym. To uchroni cię przed popełnieniem błędów, szczególnie formalnych i pozwoli ocenić realne szanse powodzenia apelacji.

Zapraszam do kontaktu!

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:
 

Podobne wpisy