PODZIAŁ MAJĄTKU PO ROZWODZIE – CO W PRZYPADKU WSPÓLNYCH DŁUGÓW?

Jest to także etap trudny, często długotrwały (jeżeli podział majątku dokonywany jest na drodze sądowej już po orzeczeniu rozwiązania małżeństwa przez rozwód). Nie zawsze w skład majątku wspólnego małżonków wchodzą same aktywa. Pojawia się zatem pytanie – jak dokonać podziału długów po rozwodzie?

Podział długów po rozwodzie – czy jest możliwy?

W tym miejscu trzeba najpierw ustalić, czy chodzi o długi już spłacone, czy jeszcze nie. Dla przykładu – jeżeli jeden z małżonków spłacił wspólne długi, powstałe w czasie trwania małżeństwa, może, w sprawie o podział majątku, żądać zwrotu kosztów, jakie poniósł z tego powodu, w części odpowiadającej udziałowi, jaki przypadał drugiemu małżonkowi w majątku wspólnym.

W postępowaniu o podział majątku nie ma natomiast możliwości rozliczenia długów, które na dzień wydania postanowienia kończącego postępowanie pozostały jeszcze niespłacone. Uregulowanie takie wynika z ochrony wierzycieli – nie biorą oni bowiem udziału w postępowaniu o podział majątku. Ustalenie przez sąd który z małżonków i w jakiej części ma spłacić dany dług bez ich zgody mogłoby istotnie naruszać ich interesy.

Odpowiedzialność za długi w małżeństwie

W tym miejscu warto wspomnieć, z czego wynikają wspólne długi w małżeństwie. Może to być efekt wspólnie zaciągniętych zobowiązań, np. na kupno domu, mieszkania. Trzeba jednak pamiętać, że zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym oboje małżonkowie są również odpowiedzialni solidarnie za zobowiązania zaciągnięte przez jednego z nich dla zaspokajania zwykłych potrzeb rodziny. Odpowiedzialność za takie długi nie ustaje po rozwodzie.

Odpowiedzialność solidarna małżonków polega na tym, że wierzyciel może żądać spełnienia świadczenia od jednego z nich w całości lub od obu w odpowiednich częściach (niekoniecznie równych). Wybór sposobu spełnienia świadczenia zależy wyłącznie od wierzyciela – najpewniej jednak będzie on kierował swoje żądanie do tego małżonka, z którego majątku łatwiej będzie mu wyegzekwować należne mu świadczenie. Może się więc okazać, że choć małżonkowie powinni odpowiadać za długi zaciągnięte w małżeństwie wspólnie, to ostatecznie należne świadczenie spełni w całości tylko jeden z nich.

Rozwód a odpowiedzialność za wspólne długi

Tak jak już wspomniano, odpowiedzialność solidarna za zobowiązania wspólne małżonków nie ustaje po rozwodzie, nie można jej także „podzielić” w toku podziału majątku wspólnego. To jednak nie oznacza, że były małżonek, który spłacił sam – już po dokonaniu podziału majątku – wspólne długi, nie ma względem drugiego żadnych roszczeń. Może on żądać zwrotu kosztów, jakie poniósł z tego powodu, w odpowiedniej części od współodpowiedzialnego za dług byłego małżonka. Niestety jednak, uzyskanie ich nie zawsze będzie możliwe, np. gdy były małżonek będzie niewypłacalny. Lepiej więc postarać się o bieżące regulowanie zobowiązań niż zastanawiać się później, co zrobić z długami po rozwodzie.

Może zainteresuje Cię również:

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:
 

Podobne wpisy