ZMIANY W PRAWIE ANTYMONOPOLOWYM

Z dniem 18 stycznia 2015 roku weszła w życie znowelizowana ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Celem wprowadzonych zmian jest skuteczniejsze zwalczanie praktyk ograniczających konkurencję, a także efektywniejsze prowadzenie postępowań dotyczących kontroli koncentracji.

Znowelizowaną ustawą zostało wprowadzone dwuetapowe postępowanie dotyczące kontroli koncentracji. W pierwszym etapie rozpatrywane są sprawy niebudzące wątpliwości i niewymagające pogłębionej analizy rynku. Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przysługuje jeden miesiąc na zakończenie sprawy od dnia wszczęcia postępowania. Do drugiego etapu przekazywane zostają już tylko sprawy szczególnie skomplikowane, wymagające przeprowadzenia badania rynku, a ponadto co do których istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo istotnego ograniczenia konkurencji. W takich sytuacjach termin zakończenia postępowania ulega przedłużeniu o kolejne 4 miesiące.

W ustawie zostaje rozszerzony zakres podmiotowy odpowiedzialności za dopuszczenie do naruszenia zakazu praktyk ograniczających konkurencję. Zagrożone karą zostają oprócz przedsiębiorców także osoby zarządzające, czyli pełniące funkcje kierownicze lub wchodzące w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy, które poprzez swoje działanie lub zaniechanie dopuściły do zawarcia nielegalnego porozumienia ograniczającego konkurencję. Prezes Urzędu nałożyć może na takie osoby karę pieniężną w wysokości do 2.000.000 zł.

Wprowadzona została ponadto procedura dobrowolnego poddania się karze. Po złożeniu oświadczenia przez przedsiębiorcę przyznającego się do stosowania praktyk ograniczających konkurencję, zaakceptowaniu kary pieniężnej oraz ustaleń Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta w postępowaniu odwoławczym, wysokość kary pieniężnej zostaje obniżona o 10 % w stosunku do kary pieniężnej, która zostałaby nałożona gdyby strona nie poddała się dobrowolnie karze. Poza przedstawioną procedurą włączone do ustawy zostają środki zaradcze, dzięki którym Prezes Urzędu ma możliwość wskazania przedsiębiorcy jakie działania ma podjąć dla usunięcia lub zaprzestania niedozwolonych praktyk, w tym m.in. udzielenie licencji własności intelektualnej na niedyskryminujących warunkach, czy zmiana umowy.

W przedmiocie obniżenia kar pieniężnych wdrożony został także program leniency plus, który umożliwia przedsiębiorcy redukcję kary pieniężnej o 30%, pod warunkiem poinformowania UOKiK o kolejnej zmowie, której był uczestnikiem. Otrzyma wówczas status pierwszego wnioskodawcy leniency i zostanie zwolniony z kary finansowej.

Nowelizacja rozszerza znacznie zakres uprawnień UOKiK, dając możliwość publicznego ostrzegania w przypadku gdy istnieje szczególnie uzasadnione podejrzenie, że przedsiębiorca dopuszcza się praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów, która może spowodować znaczne straty lub niekorzystne skutki dla szerokiego kręgu konsumentów.

Kończąc omawianie zmian wprowadzonych znowelizowaną ustawą, nadmienić należy także o zmianie okresów przedawnienia praktyk ograniczających konkurencję. Zostają one wydłużone z roku do pięciu lat, liczonych od chwili gdy przedsiębiorca lub osoba zarządzająca przedsiębiorstwem zaprzestała stosowania takiej praktyki.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:
 

Podobne wpisy