CZYM JEST POSTĘPOWANIE SANACYJNE I KTO MOŻE Z NIEGO SKORZYSTAĆ?

Tym razem drobny ukłon w stronę przedsiębiorców i kilka ważnych informacji o tym jak poradzić sobie, gdy firma zaczyna tracić płynności finansową.

Możesz skorzystać z jednego z czterech postępowań restrukturyzacyjnych, w wyniku którego zawrzesz układ z wierzycielami i Twoje przedsiębiorstwo będzie mogło dalej działać. Restrukturyzacja to nie upadłość, jej celem jest naprawa przedsiębiorstwa a nie zakończenie jego działalności.

Oto pierwsze z nich.

Postępowanie sanacyjne to jeden z rodzajów postępowań przewidzianych przez prawo restrukturyzacyjne. Celem jego przeprowadzenia- jak zresztą każdego z postępowań restrukturyzacyjnych- jest wyprowadzenie firmy z problemów spowodowanych utratą płynności finansowej.

Jak otworzyć postępowanie sanacyjne?

Aby otworzyć postępowanie sanacyjne, musisz złożyć w sądzie rejonowych wydziale do spraw restrukturyzacyjnych i upadłościowych wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego. Ważne aby taki wniosek był dobrze przygotowany, bo tak naprawdę jest on pierwszym krokiem do sukcesu. Warto poprosić o pomoc doradcę restrukturyzacyjnego, który pomoże przygotować taki dokument i podpowie co do niego załączyć, aby wniosek był kompletny.

Wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego powinien zawierać m.in. wstępny plan restrukturyzacyjny wraz z uzasadnieniem wskazujący, że jego wdrożenie przywróci firmie zdolność do dalszego normalnego funkcjonowania, przede wszystkim regulowania swoich zobowiązań, uprawdopodobnienie zdolności dłużnika do bieżącego zaspakajania kosztów postępowania sanacyjnego i zobowiązań powstałych po dniu jego otwarciainformacje o istniejących wierzycielach, wykaz wierzytelności spornych.

O tym co powinien zawierać wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego możesz przeczytać na blogu doradcy restrukturyzacyjnego Izabeli Rajczyk tutaj: https://restrukturyzacja.biz/

Czy sąd może oddalić wniosek
o otwarcie postępowania sanacyjnego?

Jeżeli nie uprawdopodobnisz, że jesteś w stanie pokrywać bieżące koszty prowadzenia działalności oraz koszty postępowania sanacyjnego, postępowanie sanacyjne nie zostanie otwarte.

Jakie są wady
postępowania sanacyjnego?

Podstawową wadą jest utrata zarządu nad firmą. Wraz z otwarciem postępowania sanacyjnego sąd powołuje zarządcę, którym jest osoba posiadająca licencję doradcy restrukturyzacyjnego, a dotychczasowy zarząd firmy jest odsunięty od zarządzania. Możesz mieć wpływ na to, kto będzie tym zarządcą wskazując we wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego konkretną osobę, jeśli jednocześnie dołączysz pisemną zgodę wierzyciela lub wierzycieli mających łącznie więcej niż 30 % sumy wierzytelności. Wówczas sąd ustanowi zarządcą wskazaną przez ciebie osobę.

Co jest największym atutem
postępowania sanacyjnego?

Głównym plusem sanacji jest zapewnienie dłużnikowi najpełniejszej ochrony przed egzekucją. Z chwilą otwarcia postępowania sanacyjnego zawieszeniu podlegają wszystkie postępowania egzekucyjne. Nie można także kierować nowych egzekucji do masy sanacyjnej. Innymi słowy, po otwarciu postępowania sanacyjnego nie ma możliwości prowadzenia jakiegokolwiek postępowania egzekucyjnego, czy to dotyczącego wierzytelności układowej czy pozaukładowej (z wyjątkiem egzekucji alimentów i niektórych rent).

W postępowaniu sanacyjnym również istnieje możliwość uchylenia zajęć rachunków bankowych na wniosek dłużnika lub zarządcy, możliwe jest również złożenie wniosku o zawieszenie postępowań i uchylenie zajęć już wraz z wnioskiem o otwarcie postępowania sanacyjnego.

Co jeszcze możesz zyskać?

Przede wszystkim masz możliwość przeprowadzenia redukcji zatrudnienia w zadłużonym przedsiębiorstwie (na takich samych zasadach jak w postępowaniu upadłościowym), odstąpienia przez zarządcę od niewykonywanych (nierentownych) umów, prowadzenia „wyprzedaży” zbędnych przedmiotów majątku dłużnika bez obciążeń, a także możliwość nawet całkowitej zmiany profilu działalności przedsiębiorstwa.

Kiedy odbywa się
głosowanie nad układem?

Głosowanie nad układem odbywa się po zrealizowaniu całości lub części planu restrukturyzacyjnego przewidzianej do wykonania w toku postępowania sanacyjnego, nie później jednak niż przed upływem dwunastu miesięcy od dnia otwarcia postępowania sanacyjnego.

Po przyjęciu układu przez wierzycieli i jego zatwierdzeniu przez sąd postępowanie restrukturyzacyjne zostaje zakończone a Twoja firma dalej normalnie działa. Przechodzisz do fazy wykonania układu- czyli realizujesz swoje obowiązki wobec wierzycieli w zakresie określonym w układzie.

Nie wierzysz, że to się może udać?

Błąd. Dzięki dobrze przygotowanemu postępowaniu sanacyjnemu możesz w pełni odzyskać płynność finansową. 

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:
 

Podobne wpisy