NOWE PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE I UPADŁOŚCIOWE

Rada Ministrów 9 września 2014 roku przyjęła projekt ustawy Prawo restrukturyzacyjne, który wprowadza nową procedurę restrukturyzacyjną, realizując tzw. „politykę nowej szansy” oraz zakłada wprowadzenie zmian w ustawie Prawo upadłościowe i naprawcze. Głównym założeniem projektu jest zachowanie istnienia przedsiębiorstwa, przy jednoczesnej ochronie praw wierzycieli.

Nowe przepisy przewidują wprowadzenie czterech rodzajów postępowań restrukturyzacyjnych: postępowanie o zatwierdzenie układu, przyspieszone postępowanie układowe, postępowanie układowe, postępowanie sanacyjne.

Zdolność restrukturyzacyjną posiadać będą wszyscy przedsiębiorcy, za wyjątkiem Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego. Istotne jest, że wniosek restrukturyzacyjny będą mogli złożyć wyłącznie dłużnicy niewypłacalni i zagrożeni niewypłacalnością. Kluczowym elementem nowych przepisów będzie także wprowadzenie dodatkowych zasad gwarancji poszanowania praw wierzycieli na każdym etapie postępowania restrukturyzacyjnego.

Głównym założeniem samego postępowania o zawarcie układu jest umożliwienie przeprowadzenia restrukturyzacji przedsiębiorstwa w drodze zawarcia układu z wierzycielami.

Kolejnym zagadnieniem, które znalazło się w projekcie jest kolizja wniosków. Projekt zakłada, iż w przypadku kolizji wniosku o ogłoszenie upadłości i wniosku o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego, ten ostatni co do zasady uzyska pierwszeństwo. Jedynie wyjątkowo, np. w sytuacji gdy wniosek restrukturyzacyjny będzie zmierzał do pokrzywdzenia wierzycieli, sąd będzie mógł odstąpić od powyższej reguły.

Projekt przewiduje również zmiany w obowiązującym Prawie upadłościowym i naprawczym. Propozycja zakłada wydłużenie terminu do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości z obecnych 14 dni od zaistnienia niewypłacalności aż do jednego miesiąca.

Wprowadzona zostanie także nowa definicja stanu niewypłacalności, której założeniem jest przyjęcie, iż dłużnik staje się niewypłacalny z chwilą utraty zdolności do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych.

Celem projektu jest przyspieszenie i znaczne uproszczenie procedury upadłościowej przez wprowadzenie Centralnego Rejestru Restrukturyzacji i Upadłości. Będzie to internetowy rejestr, w którym znajdować się będą w formie elektronicznej m. in. postanowienia i obwieszczenia związane z procesami upadłościowymi, ale także wzory dokumentów i baza danych sądów, syndyków i biegłych.

Ustawa ma wejść w życie 1 czerwca 2015 r., z wyjątkiem przepisów, dotyczących zasad udzielania pomocy publicznej części przedsiębiorców, które mają obowiązywać od 1 września 2015r.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:
 

Podobne wpisy