ZMIANY W KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM

1 grudnia 2014 roku wchodzi w życie ustawa o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Ustawa ma na celu usprawnienie zarejestrowania podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym. Zmiany tyczyć się będą nie tylko spółek, ale również fundacji i stowarzyszeń.

Nowelizacja zakłada wprowadzenie nowej formy „jednego okienka”. Zgodnie ze zmianami wnioskodawca będzie składał do sądu rejestrowego jedynie właściwy formularz KRS wraz z koniecznymi załącznikami, takimi jak umowa spółki czy wzory podpisów członków organów. Na tej podstawie będzie dokonywana rejestracja, z równoczesnym nadaniem i wpisaniem do KRS identyfikatora podatkowego NIP oraz numeru identyfikacyjnego REGON. Ponadto wnioskodawca nie będzie zobowiązany indywidualnie przesyłać zgłoszenia do ZUS, zostanie ono przesłane elektronicznie. W przypadku dokonywania późniejszych zmian, po złożeniu wniosku o wpis do KRS, dane będą dostępne także dla właściwych rejestrów urzędowych. Konsekwencją przyjętych założeń jest przesłanie wnioskodawcy wraz z postanowieniem sądu o wpisie do KRS, zaświadczenie o nadaniu numeru NIP i REGON. Wyżej przedstawione kwestie znajdą również zastosowanie do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością zakładanych poprzez system teleinformatyczny.

Kolejnym istotnym założeniem jest rezygnacja z obowiązku składania do urzędu skarbowego odpisu umowy spółki lub statutu po każdej dokonanej w nich zmianie. Ponadto od grudnia br. zostanie wprowadzone ograniczenie wpisywania do rejestru KRS przedmiotu działalności danego podmiotu według Polskiej Klasyfikacji Działalności. Wnioskodawca będzie zobowiązany do wskazania maksymalnie dziesięciu pozycji, w tym wskazania jednego przedmiotu przeważającej działalności.

W samym wniosku składanym do KRS wnioskodawca nie będzie musiał również wskazywać danych uzupełniających, m. in.: numeru rachunku bankowego, szczegółowych danych kontaktowych, przewidywanej liczby zatrudnianych osób czy informacji o statusie spółki. Podmiot będzie zobowiązany wyżej wymienione dane złożyć w terminie 21 dni we właściwym urzędzie skarbowym, a dalej zostaną przekazane automatycznie.

Powyższe zmiany będą możliwe dzięki zintegrowaniu systemu teleinformatycznego KRS z systemami właściwych urzędów, w szczególności z Centralnym Rejestrem Podmiotów – Krajową Ewidencją Podatników (CRP KEP) oraz rejestrem REGON.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:
 

Podobne wpisy